Công văn 114/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv địa điểm kinh doanh của DNCX

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

114/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

09/01/2024

09/01/2024

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 114/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm kinh doanh của DNCX
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số 9003/HQHP-GSQL ngày 19/9/2023 và công văn số 9934/HQHP-GSQL ngày 16/10/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5624/TCHQ-GSQL ngày 01/11/2023 trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 20/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT về việc địa điểm kinh doanh của DNCX; căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hoạt động của doanh nghiệp chế xuất được quy định tại Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP không quy định về việc áp dụng cơ chế đối với doanh nghiệp chế xuất cho địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2023 để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết./.

(Gửi kèm công văn số 10750/BKHĐT-QLKKT ngày 20/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 114/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv địa điểm kinh doanh của DNCX

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email