Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Thuộc tính văn bản

Số VB:3125/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:21/06/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3125/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 21/06/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3125/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021
Kính gửi:– Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex;
(Lô I11, đường D2, KCNC, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh)
– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 367/2021/CUSTOMS-SEHC ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (DNCX) về việc đưa nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất vào kho T1-T10 đường số 4, KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai để lưu giữ; căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và trên cơ sở công văn số 1470/HQTPHCM-GSQL ngày 09/06/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 1007/HQĐNa-ĐKS ngày 01/06/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam tại địa chỉ Lô T1-T10, đường số 4, KCN An Phước, Long Thành, Đồng Nai để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất ra, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 31/12/2021. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 31/12/2021.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email