Công văn 450/TCHQ-TXNK năm 2023 V/v thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 450/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 31/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 15/02/2023) quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Thông tư này quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/20212 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu và phổ biến nội dung Thông tư này đến các doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị báo cáo vướng mắc và đề xuất giải pháp để Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Thông tin và Truyền Thông kịp thời có hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận