Quyết định 715/QĐ-BCT Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 715/QĐ-BCT
Loại VB: Quyết định
Cơ quan: Bộ Công Thương
Ngày VB: 03/03/2020
Ngày HL: 07/03/2020
Người ký: Trần Tuấn Anh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 715/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 03/03/2020.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 715/QĐ-BCTHà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 2700/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Căn cứ Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 nhập khẩu vào Việt Nam với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ được thực hiện theo pháp luật về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Bộ NN và PTNT;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Tổng cục Hải quan;
– Các Thứ trưởng;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Vụ: ĐB, PC, KH;
– Cục: XNK; HC;
– Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
– Lưu: VT, PVTM(04).
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc ER01.SG06) như sau:

1. Thông tin cơ bản

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu.

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Lưu ý: các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần có hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N) < 7%; Lân (P2O5) < 30% và Ka-li (K2O) >3%.

3. Mức thuế và thời gian gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ

Thời gian có hiệu lựcMức thuế tự vệ
Từ ngày 07/3/2020 đến ngày 06/3/20211.050.662 đồng/tấn
Từ ngày 07/3/2021 đến ngày 06/3/20221.029.219 đồng/tấn
Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 06/9/20221.007.778 đồng/tấn
Từ ngày 07/9/2022 trở đi0 đồng/tấn (nếu không gia hạn)

4. Danh sách các nước/vùng lãnh thổ có lượng nhập khẩu không đáng kể được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Danh sách các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ được liệt kê tại Phụ lục kèm theo Thông báo này. Trong trường hợp lượng nhập khẩu từ một nước/vùng lãnh thổ đang phát triển tại Phụ lục này vượt quá 3% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam hoặc tổng lượng nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển trong danh sách nêu trên vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục này.

Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, để được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định nêu trên, bên cạnh các giấy tờ theo quy định của các cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành, khi nhập khẩu hàng hóa cần phải cung cấp cho cơ quan hải quan giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) phù hợp với các quy định hiện hành, trên đó ghi rõ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ có tên trong danh sách tại Phụ lục của Thông báo này.

5. Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón cho rằng sản phẩm nhập khẩu của mình đáp ứng quy định về phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nêu tại Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ tới Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ căn cứ Thông tư 37/2019/TT-BCT.

6. Thông tin liên hệ

Thông tin về Quyết định, Thông báo gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP và Kết luận rà soát cuối kỳ (bản công khai) có thể truy cập tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn) và Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (http://www.pvtm.gov.vn/: http://www.trav.gov.vn).

Mọi thông tin liên lạc đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 7303.7898 (128)

Fax: (+84 24) 7303.7897

Email: quynhpm@moit.gov.vn; hoact@moit.gov.vn.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo đi kèm Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ ĐANG PHÁT TRIỂN

ĐƯỢC LOẠI TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ

1. Tiểu vùng Sahara – Châu Phi

AngolaMadagascarNigeria
BeninMalawiRwanda
BotswanaMaliSao Tome and Principe
Burkina FasoMauritaniaSenegal
BurundiMauritiusSierra Leone
Cabo VerdeMozambiqueSomalia
CameroonNamibiaSouth Africa
Central African RepublicNigerSouth Sudan
ChadGabonSudan
ComorosGambia, TheSwaziland
Congo, Dem. Rep.GhanaTanzania
Congo, Rep.GuineaTogo
Cote d’IvoireGuinea-BissauUganda
EritreaKenyaZambia
EthiopiaLesothoZimbabwe
 Liberia 

2. Châu Á – Thái Bình Dương

American SamoaMyanmar
CambodiaPalau
FijiPapua New Guinea
IndonesiaPhilippines
KiribatiSamoa
Korea, Dem. Rep.Solomon Islands
Lao PDRThailand
MalaysiaTimor-Leste
Marshall IslandsTonga
Micronesia, Fed. Sts.Tuvalu
MongoliaVanuatu

3. Châu Âu và Trung Á

AlbaniaMacedonia, FYR
ArmeniaMoldova
AzerbaijanMontenegro
BelarusRomania
Bosnia and HerzegovinaSerbia
BulgariaTajikistan
GeorgiaTurkey
KazakhstanTurkmenistan
KosovoUkraine
Kyrgyz RepublicUzbekistan

4. Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê

BelizeGuyana
BoliviaHaiti
BrazilHonduras
ColombiaJamaica
Costa RicaMexico
CubaNicaragua
DominicaPanama
Dominican RepublicParaguay
EcuadorPeru
El SalvadorSt. Lucia
GrenadaSt. Vincent and the Grenadines
GuatemalaSuriname

5. Trung Đông và Bắc Phi

AlgeriaSyrian Arab Republic
DjiboutiTunisia
Egypt, Arab Rep.West Bank and Gaza
Iran, Islamic Rep.Yemen, Rep.
Iraq 
Lebanon 
Libya 

6. Nam Á

AfghanistanMaldives
BangladeshNepal
BhutanPakistan
IndiaSri Lanka

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email