Hướng dẫn khai hải quan hàng hạ cát lái, giang nam nhưng chuyển khẩu xuất cái mép, hiệp phước

Trường hợp hàng hoá xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận container hàng xuất khẩu từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái, Giang nam, các ICD, cảng Bình dương, cảng Đồng nai…, sau đó vận chuyển đến các cảng khác ở cụm cảng Cái mép để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài thực hiện thủ tục hải quan như thế nào?

Đây là nội dung Tổng cục Hải quan hướng dẫn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Giang Nam Logistics thực hiện thủ tục hải quan.

Theo đó, căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hoá, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (ví dụ: booking…), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Trong đó doanh nghiệp lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: là cảng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất).

Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến”: tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp của hai doanh nghiệp trên là cảng Cát Lái (TPHCM).

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất; chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại điểm a 3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Các trường hợp thay đổi thông tin khác, chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Sau khi nhận hàng hoá do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu uỷ quyền vận chuyển hàng hoá xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập.

xem và tải về công văn 877/GSQL-GQ1

—————–Công văn hướng dẫn của cảng giang nam————-

Công văn 95/CV-GNL ngày 30/6/2022 Công ty Cổ phần Giang Nam Logistics thông báo hướng dẫn và để nghị quý hãng tàu, khách hàng thực hiện khai báo thủ tục hải quan cho các tiêu chí về địa điểm bao thuế, phương tiện vận chuyển và cửa khẩu xuất tàu cho hàng hóa xuất khẩu tập kết vào cảng Tân Cảng Cát Lái, Cát Lái Giang Nam, sau đó tiếp tục vận chuyển đi cảng Cụm Công Cái Mép để xuất tàu.

————–dùng mẫu 32——-

Trường hợp hạ container ở cảng Cát lái, sau đó chuyển qua cảng Tân cảng Hiệp Phước để lên tàu, nếu đã khai mã Địa điểm xếp hàng / đích bảo thuế là VNCLI / 02CIS01 thì phải làm mẫu số 32/TĐCX-NK/GSQL: Văn bản thông báo thay đổi cảng xuất hàng, cửa khẩu xuất sang VNTCH / 02CVS09. Rồi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo này sẽ thực hiện KHAI BỔ SUNG thông tin tờ khai hải quan.

———-hướng dẫn của Tân Cảng Sài Gòn——-

Ngày 04/7/2022, TCSG ký công văn 1902/TCg-SNPL Hướng dẫn khai báo hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

SNP hướng dẫn thực hiện khai báo thủ tục hải quan cho các tiêu chí trong tờ khai hải quan xuất với các nội dung về địa điểm bảo thuế; phương tiện vận chuyển và cửa khẩu xuất tàu cho hàng hóa xuất khẩu tập kết vào cảng Tân cảng Cát Lái, sau đó tiếp tục vận chuyển đi cảng Tân cảng Hiệp Phước, cụm cảng Cái Mép để xuất tàu.

Theo đó, tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: Là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất trong trường hợp này là cảng Tân cảng Hiệp Phước – TPHCM hoặc cụm cảng Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu).

Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến”: Là tên Phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: Là địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi). Trong trường hợp này là cảng Tân Cảng Cát Lái – TPHCM.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung.

Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: Chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC;

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: Chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

Các trường hợp thay đổi thông tin khác: Chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tân cảng Sài Gòn đề nghị hãng tàu căn cứ vào kế hoạch bố trí phương tiện vận tải quốc tế cập cảng để xếp hàng và cảng, địa điểm tiếp nhận hàng xuất khẩu từ khách hàng của công ty mình, thông báo cho các khách hàng thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn nêu trên, trước khi làm thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa tập kết vào cảng Tân cảng Cát Lái. Thời gian tổ chức thực hiện: kể từ ngày ban hành thông báo này, cho đến khi có thông báo hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan.

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email