Công văn số 4067/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thanh lý hàng hoá của DNCX

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4067/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

29/09/2022

29/09/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4067/TCHQ-TXNK
V/v thanh lý hàng hoá của DNCX
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

(KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Uyên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0508/22-FIN/SEV ngày 23/8/2022 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (DNCX) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với việc thanh lý tài sản của Trung tâm R&D. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới.

Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định DNCX được bán, thanh lý vào thị trường nội địa tài sản đã qua sử dụng và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính nhi quan hệ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Căn cứ Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định chung đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Căn cứ Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định DNCX được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ khi thanh lý hàng hoá.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xử lý đối với tài sản thanh lý của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện như sau:

– Đối với hàng hoá, thiết bị được mua từ nội địa (không làm thủ tục hải quan) hoặc hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hoá nhập khẩu theo quy định như hàng hoá nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với DNCX tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu: Khi mua bán, thanh lý hàng hoá này với doanh nghiệp nội địa, DNCX không phải làm thủ tục hải quan.

– Đối với hàng hoá, thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu áp dụng chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hoá đối với DNCX: Thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, DNCX được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ khi thanh lý hàng hoá. Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định.

Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

– Đối với các tài sản trong gói thầu thi công nội thất văn phòng: Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các nhà thầu, các tài liệu có liên quan để thực hiện kê khai, nộp thuế. Riêng đối với vật tư đã tiêu hao trong quá trình thi công (sơn, keo, băng dính…) thì không phải kê khai, nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/ cáo);
– Cục GSQL;
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn số 4067/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thanh lý hàng hoá của DNCX

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.