Công văn số 1318/CNTT-PTUD về việc nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Thuộc tính văn bản

Số VB:1318/CNTT-PTUD
Loại VB:Công văn
Cơ quan:CNTT tổng cục hải quan
Ngày VB:12/09/2018
Hiệu lực:17/09/2018
Người ký:Lê Đức Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1318/CNTT-PTUD do CNTT tổng cục hải quan ban hành ngày 12/09/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ
HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1318/CNTT-PTUD
V/v nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại mục a, điểm 7, điều 1 quy định nguyên tắc khai hải quan: “Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư này theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số)”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục CNTT & Thống kê Hải quan sẽ thực hiện nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát có đính kèm chứng từ điện tử lên Hệ thống hải quan với nội dung như sau:

– Đối với những tờ khai có ngày đăng ký từ ngày 05/06/2018 khi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 có hiệu lực sẽ bổ sung điều kiện kiểm tra chỉ cho phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi tờ khai có chứng từ điện tử khai lên hệ thống Hải quan (áp dụng đối với tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu);

– Thời gian thực hiện nâng cấp: từ ngày 17/09/2018.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp được biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ về Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông qua số điện thoại nội bộ: (024) 39440833 – 8697 để được hỗ trợ xử lý.

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL (để p/h);
– Lưu: VT, PTUD.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email