Công văn 97/TCHQ-VP năm 2022 V/v Thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm

Thuộc tính văn bản

Số VB:97/TCHQ-VP
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:11/01/2022
Hiệu lực:11/01/2022
Người ký:Đàm Mạnh Hiếu
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 97/TCHQ-VP do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 11/01/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:  97/TCHQ-VP
V/v Thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 

Trả lời công văn số 2415/HQĐNa ngày 30/12/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai v/v xin ý kiến về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm, việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Qua nghiên cứu thành phần tài liệu của hồ sơ, tài liệu về hủy phế liệu, phế phẩm, hàng hóa (nguyên phụ liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị…) thì các tài liệu này là một phần trong hồ sơ làm thủ tục hải quan cho hàng gia công, nhập sản xuất hàng xuất khẩu (phục vụ quyết toán, thanh khoản hồ sơ). Vì vậy, thời hạn bảo quản được áp dụng theo STT 317, Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 26/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để báo cáo);
– Lưu: VT, VP (02b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email