Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:  97/TCHQ-VP
V/v Thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 

Trả lời công văn số 2415/HQĐNa ngày 30/12/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai v/v xin ý kiến về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm, việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Qua nghiên cứu thành phần tài liệu của hồ sơ, tài liệu về hủy phế liệu, phế phẩm, hàng hóa (nguyên phụ liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị…) thì các tài liệu này là một phần trong hồ sơ làm thủ tục hải quan cho hàng gia công, nhập sản xuất hàng xuất khẩu (phục vụ quyết toán, thanh khoản hồ sơ). Vì vậy, thời hạn bảo quản được áp dụng theo STT 317, Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 26/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Văn Thọ (để báo cáo);
– Lưu: VT, VP (02b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu
Công văn 97/TCHQ-VP năm 2022 V/v Thời hạn bảo quản đối với hồ sơ hủy phế liệu, phế phẩm

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

97/TCHQ-VP

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/01/2022

11/01/2022

Đàm Mạnh Hiếu

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 97/TCHQ-VP do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 11/01/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận