Công văn 752/TCHQ-TXNK năm 2022 Vv Thuế GTGT chế phẩm sinh học xử lý môi trường

Thuộc tính văn bản

Số VB:752/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:07/03/2022
Hiệu lực:07/03/2022
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 752/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 752/TCHQ-TXNK
V/v Thuế GTGT chế phẩm sinh học xử lý môi trường
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Đất Hợp.

(Số 2, Đường số 4, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 21/02/2022 của Công ty TNHH Đất Hợp về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng chế phẩm sinh học xử lý môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính: “Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Đất Hợp được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email