Công văn 651/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv thuế xuất khẩu của hàng SXXK (NL mua trong nước)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

651/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

19/02/2024

19/02/2024

Đặng Sơn Tùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 651/TCHQ-TXNK
V/v hàng xuất khẩu loại hình SXXK
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam. –
(KCN Thanh Bình, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Băc Kạn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/CV-LCW ngày 26/01/2024 của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam phản ánh vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu tại chỗ thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khâu được miễn thuế.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bỗ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/20218/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định sản phẩm xuất khâu tại chỗ không được miễn thuế xuất khẩu. Người xuất khâu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan xuất khâu tại chỗ và kê khai nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất và trị giá của sản phâm xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khâu sản phẩm không được miễn thuế xuất khẩu, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế xuất khâu đối với sản phẩm xuất khẩu theo quy định.

Đề nghị Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam căn cứ các quy định dẫn trên và thực tế hoạt động của Công ty để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sơn Tùng

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khâu sản phẩm không được miễn thuế xuất khẩu, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế xuất khâu đối với sản phẩm xuất khẩu theo quy định

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 651/TCHQ-TXNK năm 2024 Vv thuế xuất khẩu của hàng SXXK (NL mua trong nước)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email