Công văn 5925/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O form AI

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5925/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu AI mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010, trên cơ sở công hàm /T-14/ASEAN/2016-17/80 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các C/O mẫu AI được cấp trước ngày 01/10/2017: cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu AI được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu AI theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu AI do cơ quan cấp đang cấp
Nội dung trong ô Số tham chiếu (Reference No.)See Notes OverleafSee Instructions Overleaf
Tiêu đề trang mặt sau sau C/OOVERLEAF NOTESInstruction for Completing Certificate of Origin

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đối với các C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010. Các trường hợp C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định sẽ không được cơ quan hải quan chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận