Công văn 5925/TCHQ-GSQL năm 2017 về vướng mắc C/O form AI

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 5925/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 20170908
Ngày HL: 08/09/2017
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 5925/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 20170908.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5925/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu AI
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu AI mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010, trên cơ sở công hàm /T-14/ASEAN/2016-17/80 của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối với các C/O mẫu AI được cấp trước ngày 01/10/2017: cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu AI được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu AI theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu AI do cơ quan cấp đang cấp
Nội dung trong ô Số tham chiếu (Reference No.)See Notes OverleafSee Instructions Overleaf
Tiêu đề trang mặt sau sau C/OOVERLEAF NOTESInstruction for Completing Certificate of Origin

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Đối với các C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010. Các trường hợp C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định sẽ không được cơ quan hải quan chấp nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email