Công văn 575/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại ô số 7 trên C/O các mẫu (gom tên hàng)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 575/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc tại ô số 7 trên C/O các mẫu
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến ô số 7 trên C/O các mẫu. Theo đó, thông tin tại ô số 7 trên C/O mẫu E và một số mẫu khác khai gộp chung các dòng hàng khác nhau về kích cỡ, công suất, model, ký mã hiệu…không chi tiết, cụ thể như hàng hóa được ghi trong hóa đơn thương mại hoặc chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, tuy nhiên, tổng số lượng, trọng lượng hàng hóa trên C/O phù hợp với các chứng từ hải quan. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 0050/XNK-XXHH ngày 15/01/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, cùng mã số HS, cùng tiêu chí xuất xứ nhưng khác nhau về kích cỡ, công suất, model, ký mã hiệu…và tại ô số 7 trên C/O khai gộp chung các dòng hàng thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, đối chiếu C/O và hồ sơ lô hàng (trường hợp cần thiết thì kiểm tra thực tế hàng hóa) để xác định tên hàng, số lượng, trọng lượng hàng hóa trên C/O phù hợp với các chứng từ hải quan và thực tế hàng hóa (nếu có) để xem xét, áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định.

Trường hợp hàng hóa khác nhau về tiêu chí xuất xứ thì phải khai báo cụ thể theo từng tên hàng, không được khai gộp tại ô số 7.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận