Công văn 5682/TCHQ-TXNK Vv kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình DN từ DNCX sang DN không hưởng chính sách của DNCX

Thuộc tính văn bản

Số VB:5682/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:02/12/2021
Ngày HL:02/12/2021
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 5682/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 02/12/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 5682/TCHQ-TXNK
V/v Kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình DN từ DNCX sang DN không hưởng chính sách của DNCX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam)

(Lô CN-11, KCN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số MYS-HN/21-04 ngày 23/10/2021 và số MYS-HN/21-03 ngày 30/08/2021 của Công ty TNHH Kỹ thuật bao bì MYS Group (Việt Nam) phản ánh vướng mắc về chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ) quy định: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi.

Tổng cục Hải quan trả lời để cồng ty được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;
– Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com