Công văn 5350/TCHQ-GSQL năm 2022 dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:5350/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:09/12/2022
Hiệu lực:09/12/2022
Người ký:Nguyễn Thế Việt
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5350/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/12/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5350/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3062/HQHNN-KTSTQ ngày 23/11/2022 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh “báo cáo vướng mắc đối với trường hợp kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo khoản 3 “Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đôi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu mã loại hình không được khai bổ sung.

Căn cứ các quy định nêu trên thì đối với các tờ khai xuất khẩu Cục Hải quan Hà Nam Ninh trình bày đã khai sai mã loại hình thì không được khai bổ sung mã loại hình và Công ty chỉ được hoàn thuế đối với n uyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình A12 đề đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu khi đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 3062/HQHNN-KTSTQ, Tổng cục: Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty CP Casablanca về hoạt động mua, bán hàng hóa, tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu liên quan đến các tờ khai xuất khẩu được nêu trong công văn 3062/HQHNN-KTSTQ. Theo đó, kết quả kiểm tra chỉ rõ quá trình quản lý, theo đõi và thực trạng nhập — xuất — tồn của hàng hóa xuất khâu và của nguyên liệu, vật tư nhập khâu được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc các tờ khai xuất khẩu kê khai sai mã loại hình có đúng quy định không? hàng hóa nhập khâu, xuất khẩu đã được doanh nghiệp kê khai đây đủ, đúng quy định các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan; Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa thuộc các tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 3062/HQHNN-KTSTQ được kê khai đúng và được theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế, gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiêp theo theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên.
– Lưu: VT, GSQL(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Việt

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email