Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5320/TCHQ-TXNK
V/v Khai bổ sung phí bản quyền
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh từ nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đặc biệt là trường hợp phải kê khai cho số lượng tờ khai hải quan và dòng hàng lớn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 và Điều 16 Thồng tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục khai báo, phân bổ đối với trường hợp khoản phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu được xác định sau khi hàng hóa đã nhập khẩu thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hải quan. Thời hạn kê khai và nộp thuế đối với khoản phí bản quyền nộp bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan cho số lượng tờ khai hải quan nhập khẩu lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ sung nhiều thì người khai hải quan kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai tổng hợp các tờ khai phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản phí đó. Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các doanh nghiệp cùng thực hiện.

  Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Công ty TNHH Thang Máy Thyssenkrupp Việt Nam; (Đ/c 198 Trường Chinh, P. Khương Thượng, Q Đống Đa, TP.Hà Nội)
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Hằng B – 3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

Lê Như Quỳnh
Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Khai bổ sung phí bản quyền

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5320/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

10/11/2021

Đã biết

Lê Như Quỳnh

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 5320/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 10/11/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận