Công văn 4890/TCT-KK năm 2023 về thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4890/TCT-KK

Công văn

Tổng Cục Thuế

02/11/2023

02/11/2023

Lê Thị Duyên Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4890/TCT-KK
V/v thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35474/CTHN-TTKT3 của Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo vướng mắc liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn, xác định doanh thu của hàng hóa xuất khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 9, Điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

– Căn cứ Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập chịu thuế đối với hoạt động bán hàng hóa;

– Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tờ khai hải quan đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

– Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính);

– Căn cứ Khoản 33, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định nêu trên, từ 01/07/2022, thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , theo đó khi xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài người nộp thuế thực hiện sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thời điểm lập hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/05/2014 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 33, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đối với vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 35474/CTHN-TTKT3, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Mai Sơn (để báo cáo);
– Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
– Vụ: PC, CS (TCT);
– Website TCT;
– Lưu: VT, KK2b.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 4890/TCT-KK năm 2023 về thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.