Công văn 4805/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Khai báo C/O đối với mặt hàng sợi chịu thuế CBPG (Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trung Dũng)

Thuộc tính văn bản

Số VB:4805/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:12/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4805/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 12/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 4805/TCHQ-TXNK
V/v Khai báo C/O đối với mặt hàng sợi chịu thuế CBPG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trung Dũng

(Đ/c: Xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 09/TD-QT ngày 21/9/2021 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) vướng mắc về khai báo C/O đối với mặt hàng sợi chịu thuế chống bán phá giá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá.

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 2080/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được phân loại theo các mã HS 5402.33.00, 5402.46.00 và 5402.47.00 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điểm a mục 4 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô- nê-xi-a và Ma-lai-xi-a thì Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form E được sử dụng để xác định mức thuế chống bán phá giá tạm thời theo quy định tại Quyết định số 2080/QĐ-BCT.

Căn cứ mục 4 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-BCT quy định về thủ tục, hồ sơ kiếm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form E được sử dụng để xác định mức thuế chống bán phá giá tạm thời theo quy định tại Quyết định số 2080/QĐ-BCT của Bộ Công Thương .

Về thủ tục, hồ sơ kiểm tra áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng sợi dài đề nghị Công ty Trung Dũng nghiên cứu theo quy định tại Quyết định số 2080/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp Công ty Trung Dũng đã nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form E cho Chi cục Hải quan tại thời điêm làm thủ tục nhập khâu thì đủ điều kiện để áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời theo mức thuế suất tương ứng quy định tại mục 4 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-BCT của Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Dũng biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Cục GSQL;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email