Công văn 4749/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khai báo là phân bón

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4749/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/10/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4749/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2189/HQTPHCM-TXNK ngày 24/08/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng khai báo là phân bón. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế thì mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chung về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này ”.

Căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) nêu tại công văn số 1702/BVTV-QLPB ngày 24/09/2021:

“Công ty CP TM XNK VNT đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam số 2785/QĐ-BVTV-PB ngày 09/12/2019 theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, trong đó, có phân bón phân Nova N-K. Thông tin cụ thể như sau:

Tên phân bón: phân Nova N-K; Chỉ tiêu chất lượng: Nts: 13,5%; K2Ohh: 46%; Độ ẩm: 1%; Loại phân bón: phân kali nitrat; Mã số phân bón: 23105.

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP “Loại phân bón, thành phần, tên thành phần trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón được sử dụng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP làm căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón cho đến khi hết thời hạn ghi trong Quyết định”. Như vậy, phân bón có tên “phân Nova N-K” nêu trên là phân bón trong thời hạn hiệu lực của Quyết định số 2785/QĐ-BVTV-PB và thuộc sự điều chỉnh của quy định pháp luật về lĩnh vực phân bón.”

Căn cứ các văn bản nêu trên, trường hợp mặt hàng nhập khẩu có tên “phân Nova N-K” được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là “phân bón”, thuộc sự điều chỉnh của quy định pháp luật về lĩnh vực phân bón, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, căn cứ hồ sơ hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c):
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4749/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khai báo là phân bón

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)