Công văn 4749/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khai báo là phân bón

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4749/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 07/10/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4749/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/10/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4749/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2189/HQTPHCM-TXNK ngày 24/08/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng khai báo là phân bón. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế thì mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chung về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục Biểu thuế giá trị gia tăng: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó; trừ hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này ”.

Căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) nêu tại công văn số 1702/BVTV-QLPB ngày 24/09/2021:

“Công ty CP TM XNK VNT đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam số 2785/QĐ-BVTV-PB ngày 09/12/2019 theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, trong đó, có phân bón phân Nova N-K. Thông tin cụ thể như sau:

Tên phân bón: phân Nova N-K; Chỉ tiêu chất lượng: Nts: 13,5%; K2Ohh: 46%; Độ ẩm: 1%; Loại phân bón: phân kali nitrat; Mã số phân bón: 23105.

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP “Loại phân bón, thành phần, tên thành phần trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón được sử dụng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP làm căn cứ để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón cho đến khi hết thời hạn ghi trong Quyết định”. Như vậy, phân bón có tên “phân Nova N-K” nêu trên là phân bón trong thời hạn hiệu lực của Quyết định số 2785/QĐ-BVTV-PB và thuộc sự điều chỉnh của quy định pháp luật về lĩnh vực phân bón.”

Căn cứ các văn bản nêu trên, trường hợp mặt hàng nhập khẩu có tên “phân Nova N-K” được cơ quan quản lý chuyên ngành xác định là “phân bón”, thuộc sự điều chỉnh của quy định pháp luật về lĩnh vực phân bón, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, căn cứ hồ sơ hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c):
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email