Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4508/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/10/2022

27/10/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4508/TCHQ-TXNK
V/v min thuế xuất khẩu đi vi sn phđược sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Kính gi: Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Môi trường Nguyệt Minh 2.
(Lô HF15, đường s 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyĐức Hoà, tnh Long An)

Trả lời công văn số 54/2022/NM2 ngày 10/10/2022 của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Môi trường Nguyệt Minh 2 (do Văn phòng Chính phủ chuyển theo công văn số 2036/PC-VPCP ngày 14/10/2022) về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường: “Đối tượng được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư công trình bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường thuộc dự án, ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ khoản 2 Điều 134 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về ưu đãi về thuế, phí và lệ phí “Ưu đãi các chính sách thuế, phí, l phí khác được thực hiện theo quy định của pháp lượt v thuế, phí, l phí”.

Căn cứ tiết đ mục 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng, sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ.

Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Sn phm xuất khđược sn xuất t hođộng tái chế, x lý cht thi” thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.

Căn cứ quy định trên thì sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu và căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, từ ngày 10/01/2022 (ngày Nghị định 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực) Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hoặc quy định rõ tên loại văn bản làm cơ sở xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải để cơ quan hải quan thực hiện ưu đãi miễn thuế xuất khẩu, mặc dù Bộ tài chính đã có các công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022, số 10392/BTC-TCHQ ngày 11/10/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, thẩm quyền quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện ưu đãi miễn thuế xuất khẩu cho các sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Môi trường Nguyệt Minh 2 được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Bộ Tài chính (để b/c);
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4508/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email