Công văn 4493/TCHQ-TXNK 2022 áp dụng ưu đãi đầu tư

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4493/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

26/10/2022

26/10/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4493/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng ưu đãi đầu tư
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long.
(Tầng 5, Tòa nhà số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/CV-TL ngày 10/10/2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long về việc ưu đãi thuế nhập khẩu cho dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11, khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 14, Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) quy định về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường;

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) quy định về thông báo Danh mục miễn thuế;

Căn cứ Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP) quy định hồ sơ, thủ tục miễn thuế;

Căn cứ điểm l, mục III, Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ (nay là điểm l, mục III, Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ) quy định ngành nghề thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng của Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long là dự án bảo vệ môi trường, thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm l, mục III, Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (nay là điểm l, mục III, Danh mục A, Phụ lục I – Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), thì dự án được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 hoặc khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long đối chiếu các quy định nêu trên, lựa chọn áp dụng chính sách miễn thuế và liên hệ với Cục Hải quan nơi thực hiện dự án hoặc Cục Hải quan nơi đóng trụ sở chính hoặc cơ quan hải quan nơi dự kiến nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Thăng Long biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4493/TCHQ-TXNK 2022 áp dụng ưu đãi đầu tư

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)