Công văn 4325/TCHQ-PC V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Thuộc tính văn bản

Số VB:4325/TCHQ-PC
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:08/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4325/TCHQ-PC do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 08/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4325/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 1976/HQQN-TCCB&TTr ngày 21/6/2021, công văn số 2815/HQQN-TCCB&TTr ngày 26/08/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát lại toàn bộ quy trình, căn cứ giải quyết việc cấp danh mục ưu đãi đầu tư, làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, theo dõi, báo cáo, quyết toán tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo danh mục miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan trong từng thời kỳ cụ thể đối với lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 10650/NK/KD ngày 02/12/2005 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Báo cáo Tổng cục kết quả thực hiện. 

2. Về việc xử lý vi phạm đối với Công ty: hiện nay Tổng cục đang xem xét thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo đơn khiếu nại của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).  
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email