Công văn 4267/TCHQ-TXNK ngày 01/09/2021 Vv Ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4267/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 01/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4267/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 4267/TCHQ-TXNK
V/v Ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 17/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được (có hiệu lực từ ngày 02/10/2021), thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thống nhất thực hiện chính sách thuế khi văn bản pháp luật có thay đổi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ ngày 02/10/2021, căn cứ để xác định hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được làm cơ sở áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT nêu trên, quán triệt đến các cán bộ công chức thực hiện thủ tục tại đơn vị đồng thời tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT tại trụ sở cơ quan hải quan để cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định (có sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên; – TT. Vũ Thị Mai (Để báo cáo);
– Cục GSQL, Cục KTSTQ, Vụ thanh tra, Cục điều tra chống buôn lậu (để biết);
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email