Công văn 3502/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v phân loại mặt hàng Thảm tập yoga bằng plastic

Thuộc tính văn bản

Số VB:3502/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:24/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3502/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 24/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3502/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mt hàng Thảm tập yoga bng plastic
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy việc phân loại mặt hàng Tấm thảm tập yoga bằng plastic tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn chưa thống nhất. Để đảm bảo thống nhất phân loại mặt hàng trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Mặt hàng là “Tấm thảm tập yoga cá nhân làm từ plastic, được gia cố ở giữa bằng vải không dệt, dạng tấm có 4 góc góc vuông hoặc bo tròn bốn góc, một mặt in hình trang trí, một mặt được tạo gân (các đường gân chạy ngang bề mặt) chống trượt” thuộc nhóm 39.26 “Các sn phm khác bng plastic và các sản phẩm bằng vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác:, phân nhóm “- – Loại khác:, mã số 3926.90.99 – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục Kiểm định HQ (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email