Công văn 3385/TCHQ-KĐHQ năm 2022 V/v mặt hàng bột kẽm oxit, quặng, tinh quặng kẽm xuất khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:3385/TCHQ-KĐHQ
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:16/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đỗ Văn Quang
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3385/TCHQ-KĐHQ do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 16/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3385/TCHQ-KĐHQ
V/v mặt hàng bột kẽm oxit, quặng, tinh quặng kẽm xuất khẩu
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu nghi ngờ là bột kẽm oxit hoặc quặng/tinh quặng của chương 26, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3376/TCHQ-KĐHQ ngày 30/5/2019 v/v Danh mục các mặt hàng đơn vị Kiểm định hải quan chưa tiếp nhận phân tích, kiểm định do chưa đủ điều kiện thực hiện.

Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Địa chỉ: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị được Bộ chuyên ngành chỉ định và có khả năng giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit. Theo công văn số 1311/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 căn cứ vào mẫu, chú giải HS, và đánh giá quy trình hoặc tài liệu kỹ thuật mô tả quá trình sản xuất mẫu.

Vì vậy, trường hợp nghi ngờ mặt hàng xuất khẩu là bột kẽm oxit hoặc quặng, tinh quặng kẽm của chương 26, các đơn vị thực hiện lấy mẫu gửi giám định kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu, quy định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, từ đó căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 để thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục KTSTQ (để p/h t/h);
– Cục ĐTCBL (để p/h t/h);
– Vụ Thanh tra – kiểm tra (để p/h t/h);
– Cục Thuế XNK (để biết);
– Cục GSQL (để biết);
– Cục QLRR (để biết);
– Cục KĐHQ và các Chi cục KĐHQ (để biết);
– Lưu: VT, KĐHQ (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ




Đỗ Văn Quang

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email