Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3385/TCHQ-KĐHQ
V/v mặt hàng bột kẽm oxit, quặng, tinh quặng kẽm xuất khẩu
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu nghi ngờ là bột kẽm oxit hoặc quặng/tinh quặng của chương 26, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3376/TCHQ-KĐHQ ngày 30/5/2019 v/v Danh mục các mặt hàng đơn vị Kiểm định hải quan chưa tiếp nhận phân tích, kiểm định do chưa đủ điều kiện thực hiện.

Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Địa chỉ: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị được Bộ chuyên ngành chỉ định và có khả năng giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit. Theo công văn số 1311/TĐC-HCHQ ngày 20/5/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện giám định các loại quặng kẽm, tinh quặng kẽm, bột kẽm oxit được Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 căn cứ vào mẫu, chú giải HS, và đánh giá quy trình hoặc tài liệu kỹ thuật mô tả quá trình sản xuất mẫu.

Vì vậy, trường hợp nghi ngờ mặt hàng xuất khẩu là bột kẽm oxit hoặc quặng, tinh quặng kẽm của chương 26, các đơn vị thực hiện lấy mẫu gửi giám định kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu, quy định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, từ đó căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 để thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục KTSTQ (để p/h t/h);
– Cục ĐTCBL (để p/h t/h);
– Vụ Thanh tra – kiểm tra (để p/h t/h);
– Cục Thuế XNK (để biết);
– Cục GSQL (để biết);
– Cục QLRR (để biết);
– Cục KĐHQ và các Chi cục KĐHQ (để biết);
– Lưu: VT, KĐHQ (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ
Đỗ Văn Quang
Công văn 3385/TCHQ-KĐHQ năm 2022 V/v mặt hàng bột kẽm oxit, quặng, tinh quặng kẽm xuất khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3385/TCHQ-KĐHQ

Công văn

Văn bản Hải Quan

16/08/2022

Đã biết

Đỗ Văn Quang

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 3385/TCHQ-KĐHQ do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 16/08/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận