Công văn 3353/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử)

Thuộc tính văn bản

Số VB:3335/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:12/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3335/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 12/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3335/TCHQ-TXNK
V/v Thuốc lá thế hệ mới
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc quản lý mặt hàng: thuốc lá nhập khẩu, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành một sô công văn hướng, dẫn quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng). Về việc này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Ngày 18/02/2014 Bộ Công Thương có công văn số 1173/BCT-XNK hướng dẫn: “việc quản lý nhập khâu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT- BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định thuốc lá điểu, xì gà > Hướng dẫn nội dung này, ngày 28/02/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn sô 2091/TCHQ- -GSỌL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu rõ: “việc nhập, khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu…Theo đó, chỉ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng này”.
  • Ngày 13/06/2019 Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) có công văn số 534/XNK-TMQT hướng dẫn: “Hiện nay, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tấu IOOS và tương tự…chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương đang nghiên cứu đề báo cáo Thủ tướng Chính phủ
    quy định quản lý các mặt hàng nêu trên. Đo đó, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điểu loại không cháy, sử dụng cho tấu IQOS và tương tự chưa được nhập khẩu vào Việt Nam”. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5094/TCHQ- GSQL ngày 09/08/2019 thông báo nội dung này để Cục Hải quan các tỉnh, thành phó biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu. cầu Cục trưởng Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố quán triệt nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên đến Chỉ cục thuộc Cục đề thực hiện thống nhất.

(Gửi kèm công văn số 1173/BCT-XNK, số 2091/TCHQ-GSQL, số 334/XNK-TMOT, số 5094/TCHỌ-GSQL)


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
MAI XUÂN THÀNH

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email