Công văn 3270/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v vướng mắc phân loại Module Led 3 màu cơ bản RGB

Thuộc tính văn bản

Số VB:3270/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:08/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3270/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 08/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3270/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phân loại Module Led 3 màu cơ bản RGB
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2749/HQHP-TXNK ngày 12/4/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc phân loại mặt hàng Module LED P10. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017,

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, nhóm 85.29 áp dụng cho “Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28”.

Theo chú giải 2 của Chú giải pháp lý phần XVI:

2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trưng hợp;

(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp đ ch sử dụng hoặc chủ yếu s dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loi máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ th đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp đ ch s dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

(c) Tất c các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ nội dung các quy định nêu trên và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC , đối chiếu với hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện phân loại theo đúng quy định.

Ngoài ra, theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022), nhóm 85.24 áp dụng cho “Mô-đun màn hình dẹt, có hoặc không tích hợp màn hình cảm ứng”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
– Công ty TNHH TM & SX Led One (s 1/284
đường Trường Chinh, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định,
tnh Nam Định) (thay tr lời công văn số 2704/LEDONE-TCHQ ngày 27/4/2022 của Công ty);
– Công ty cổ phần Suntech Vietnam (Nhà B4-1, ngõ 126 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) (thay tr lời công văn số 24-05-1/ST/2022 ngày 24/5/2022, số 20-06-1/ST/2022 ngày 20/6/2022, số 30-07-2/ST/2022 ngày 30/7/2022 của Công ty);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email