Công văn 296/GSQL-GQ5 năm 2022 Vv Thay đổi bao bì chứa hàng hóa tại cảng

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 296/GSQL-GQ5
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 10/03/2022
Ngày HL: 10/03/2022
Người ký:
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mặt hàng “chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản” nhập khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 296/GSQL-GQ5 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 10/03/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 296/GSQL-GQ5
V/v Thay đổi bao bì chứa hàng hóa tại cảng
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh        

Trả lời công văn số 3296/HQTPHCM-GSQL ngày 23/12/2021 của Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm c.1.3 khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp người khai hải quan được phép thay đổi trạng thái hàng hóa trong quá trình lưu giữ hàng hóa tại cảng và để tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa của Doanh nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhất trí đề xuất nêu tại công văn số 3296/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép Doanh nghiệp nhập khẩu được rút hàng (là mặt hàng ô tô, mô tô) trong container để xuống bãi cảng dưới dạng rời trong quá trình lưu giữ tại cảng chờ làm thủ tục hải quan.

2. Giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục hải quan có liên quan thực hiện giám sát quá trình rút hàng, đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo đúng quy định tại khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. 

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email