Công văn 2437/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại

Thuộc tính văn bản

Số VB:2437/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:21/05/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2437/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 21/05/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2437/TCHQ-GSQL
V/v khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của doanh nghiệp, hải quan địa phương liên quan đến việc khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về việc khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ:

Trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan khai xuất xứ trên tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ theo cấu trúc “#&KXĐ” thì khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ khai là “ZZ”.

2. Về việc khai xuất xứ đối với hàng hóa tái nhập:

Trường hợp trên tờ khai xuất khẩu ban đầu khai xuất xứ “#&KXĐ” khi làm thủ tục tái nhập, nếu xác định hàng hóa đảm bảo nguyên trạng, không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ hàng hóa trong điều kiện tốt, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu khai là “ZZ”.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email