Công văn 2305/BTTTT-CVT Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT

Thuộc tính văn bản

Số VB:2305/BTTTT-CVT
Loại VB:Công văn
Cơ quan:bộ Thông tin và truyền thông
Ngày VB:17/07/2018
Hiệu lực:17/07/2018
Người ký:Phan Tâm
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2305/BTTTT-CVT do bộ Thông tin và truyền thông ban hành ngày 17/07/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2305/BTTTT-CVT
V/v đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm,hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm

quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Trước ngày 01 tháng 08 năm 2018: Khi làm thủ tục thông quan doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT), Bàn tiếp nhận công bố hợp quy (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT- BTTTT).

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa chưa có giấy tờ nêu trên thì doanh nghiệp phải có văn bản cam kết gửi đến cơ quan Hải quan và Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hoàn thành thủ tục chứng nhận hợp quy/công bố hợp quy trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan.

2. Từ ngày 01 tháng 08 năm 2018: Các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông phải xuất trình Đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cục Viễn thông) khi làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ.

– Về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa: Các doanh nghiệp nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).

– Địa điểm tiếp nhận đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông, Tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Điện thoại liên hệ: 024.37820992

+ Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Viễn thông, số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu.

Điện thoại liên hệ: 0236.3897889

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn thông, số 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình.

Điện thoại liên hệ: 028.39919066

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Phan Tâm;
– Trung tâm thông tin (để t/b);
– Vụ KHCN (để t/b);
– Cục Viễn thông (để t/b);
– Lưu: VT, CVT (100)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email