Công văn 2087/TCHQ-GSQL năm 2022 về khai bổ sung sau thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:2087/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:06/06/2022
Ngày HL:06/06/2022
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 2087/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 06/06/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2087/TCHQ-GSQL
V/v khai bổ sung sau thông quan
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn 868/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 và quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tờ khai đã thông quan, trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được quyền khai sửa đổi, bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với việc khai sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Dược Đại Nam, giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với doanh nghiệp đề nghị xuất trình/ cung cấp đầy đủ hồ sơ, căn cứ chứng minh việc phát sinh thông tin sai sót trên tờ khai hải quan đã đăng ký để xác định chính xác nguyên nhân khai bổ sung là do đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng hay do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng. Tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa tại tờ khai số 104361435141/A11 ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần Dược Đại Nam. Căn cứ hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp nộp/xuất trình và kết quả kiểm tra sau thông quan thực hiện như sau:

– Trường hợp đủ cơ sở xác định hàng hóa đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 3/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

– Trường hợp hàng hóa đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 3/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email