4902/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 4470/TCHQ-TXNK năm 2019 về Hiệp định CPTPP

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:4902/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:24/07/2020
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4902/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 24/07/2020.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4902/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 về Hiệp định CPTPP
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 09/7/2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4470/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, có hiệu lực thực hiện từ ngày 10/7/2020.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam vào các nước là thành viên Hiệp định CPTPP, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện mục 2 công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 như sau:

“2. Đối với hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước: Liên bang Mê-hi-cô, Cộng hòa Xin-ga-po, Ốt-xtơ-rây-lia, Niu-di-lân, Ca-na-da và Nhật Bản, người khai hải quan thực hiện kê khai mã số và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung.”

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục và doanh nghiệp thực hiện.

Tông cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
– Vụ HTQT, CST, Pháp chế – BTC (để phối hợp t/hiện);
– Cục GSQL, Cục CNTT, Cục KTSTQ, Cục QLRR (để t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email