Thông báo 165/TB-TĐC năm 2021 Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Thuộc tính văn bản

Số VB:165/TB-TĐC
Loại VB:Thông báo
Cơ quan:TCĐL CL HCM
Ngày VB:29/12/2021
Hiệu lực:29/12/2021
Người ký:Nguyễn Văn Hà
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Thông báo Số: 165/TB-TĐC do TCĐL CL HCM ban hành ngày 29/12/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH
CHI CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 165 /TB-TĐC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN về việc Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT- BKHCN quy định kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các sản phâm thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khâu có mã HS quy định tại QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2012/BKHCN phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về thép không gi trước khi lưu thông trên thị trường (đính kèm Phụ lục danh mục mã HS).

Do đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ nêu trên thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Công thông tin một cửa quôc gia (https://wnsw.gov.vn/) hoặc tại các Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng địa phương phải áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN.

Chi cục thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
– Các tô chức, cá nhân nhập khâu sản phâm thép không gỉ;
– Cục Hải quan TP.HCM;
– Bà Nguyễn Thị Kim Huệ
– PGĐ SKHCN (để b/c);
– Bà Võ Đình Liên Ngọc
– PCCT (để biết);  
– HCTH (đăng Website);  
– Lưu: VT, CL(02).QU.
CHI CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email