Quyết định 1845/QĐ-BCT năm 2022 không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1845/QĐ-BCT
Loại VB:Quyết định
Cơ quan:Bộ Công Thương
Ngày VB:14/09/2022
Ngày HL:07/09/2022
Người ký:Trần Quốc Khánh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1845/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 14/09/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: 1845/QĐ-BCTHà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

KHÔNG GIA HẠN VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU (VỤ VIỆC ER02.SG06)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng phân bón DAP, MAP nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phân bón DAP và MAP tại Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: TC, NG, TTTT;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Tổng cục Hải quan (Cục GSQL, Cục TXNK);
– Các Cục: HC, XNK;
– Các Vụ: AP, ĐB, PC;
– Các Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
– Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
– Lưu: VT, PVTM (05).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THÔNG BÁO

KHÔNG GIA HẠN VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP, MAP NHẬP KHẨU (VỤ VIỆC ER02.SG06)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-BCT ngày 14 tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Thông tin cơ bản

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số một số sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu bởi đại diện ngành sản xuất trong nước gồm 03 công ty: Công ty cổ phần DAP- Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem và Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang.

Căn cứ các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, sau khi thẩm định hồ sơ, ngày 28 tháng 1 năm 2022 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu. (mã vụ việc ER02.SG06).

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Cơ quan điều tra gửi công văn số 74/PVTM-P2 kèm theo Bản câu hỏi gửi các nhà sản xuất trong nước, các doanh nghiệp nhập khẩu

Sau khi kết thúc thời hạn thời gian trả lời Bản câu hỏi điều tra của các bên liên quan, Cơ quan điều tra đã nhận được bản trả lời của 03 doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Trong thời gian từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 6 năm 2022, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra tại chỗ đối với các bên yêu cầu để xác minh các thông tin, số liệu cung cấp trong bản trả lời câu hỏi điều tra.

2. Kết luận điều tra rà soát cuối kỳ

Các nội dung điều tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại. Kết quả điều tra rà soát cụ thể như sau:

2.1. Hàng hóa thuộc phạm vi rà soát áp dụng biện pháp tự vệ

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ là phân bón vô cơ phức hợp hoặc hỗn hợp thuộc các mã HS như sau: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Các sản phẩm phân bón có một trong các thành phần  hàm lượng như sau sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức: Ni-tơ (N) < 7%; Lân (P2O5) < 30% và Ka-li (K2O) >3%.

2.2. Tác động của hàng hóa nhập khẩu

Cơ quan điều tra đánh giá không tồn tại hiện tượng chênh lệch giá, kìm giá, ép giá giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa sản xuất trong nước, lượng nhập khẩu là hợp lý và bổ sung nguồn cung đang thiếu của ngành sản xuất trong nước. Do tình hình biến động chung trên thế giới, việc hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến vào Việt Nam sẽ ít có khả năng tái diễn trong thời gian tới.

2.3. Thit hi/đe dọa gây thiệt hại của ngành sản xuất trong nước

Căn cứ Điều 51 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra kết luận ngành sản xuất trong nước không còn chịu thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa chịu thiệt hại nghiêm trọng sau 05 năm áp dụng biện pháp tự vệ.

Vì vậy, căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3, Điều 71 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 3 Điều 69 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định không gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa bị điều tra.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email