công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018) về việc kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:5662/BGTVT-KHCN(2018)
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Bộ giao thông vận tải
Ngày VB:30/05/2018
Hiệu lực:30/05/2018
Người ký:Lê Đình Thọ
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5662/BGTVT-KHCN(2018) do Bộ giao thông vận tải ban hành ngày 30/05/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5662/BGTVT-KHCN
V/v: vướng mắc về kiểm tra chất lượng
mặt hàng xe nâng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 2421/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2018 của quý Tổng cục về vướng mắc trong công tác kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu. Sau khi rà soát các nội dung liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Việc kiểm tra chuyên ngành mặt hàng xe nâng

Hiện ti Bộ GTVT đang thực hiện kiểm tra an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Xe nâng nói chung là một trong các mặt hàng trong danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT và có mã HS là 84.27.

Trên thực tế, các loại xe nâng trong quá trình sử dụng đều có thể có nhu cầu tham gia giao thông (đối với loại có kết cấu có thể tham gia giao thông) để di chuyển giữa các địa điểm làm việc hoặc có tham gia vào các hoạt động logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải (ví dụ: tham gia xếp dỡ hàng hóa lên phương tiện tại các nhà ga, bến cảng, kho hàng…). Trước đây, do có việc quy định đối tượng có mã HS giống nhau, trùng lặp trong văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT và Bộ Công Thương nên đã có một số loại xe nâng đều do hai Bộ thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Do có sự trùng lặp đó nên cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT đã chủ động không tiếp nhận kiểm tra các loại xe nâng nêu trên để tránh sự chồng chéo.

Tuy nhiên, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã loại bỏ mặt hàng xe nâng ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa là mặt hàng xe máy chuyên dùng có mã số HS 84.27 hiện tại đang được quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016 của B GTVT, Bộ Giao thông vận tải thông báo với quý Tổng cục là sẽ tiếp tục giao cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT thực hiện kiểm tra hàng hóa nhập khẩu có mã HS 84.27 nêu trên, kể cả những đối tượng hàng hóa có sự trùng lặp mà Bộ Công Thương đã loại ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới quý Tổng cục để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ: CT, TC;
– Cục ĐKVN;

– Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email