Công văn 4942/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT và hoàn thuế đối với mặt hàng giáo cụ dùng để học tập giảng dạy)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4942/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/11/2022

21/11/2022

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4942/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N.
(Số 19 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/T&N-2022 ngày 10/11/2022 của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N (Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh và hoàn thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại điểm m khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho ging dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

2. Về khai bổ sung

Căn cứ khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định:

4. Người khai hi quan xác định có sai sót trong việc khai hi quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:

b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hi quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kim dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khon này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu như sau:

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khu: kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kim dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phm, người khai hi quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.1) Người khai hi quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung h sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày k từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hi quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

3. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “Người nộp thuế có s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp ln hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn tr s tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Thẩm quyền xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên và đối chiếu với hồ sơ hải quan, hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định cụ thể, nếu thuộc trường hợp khai bổ sung do khai sai về thuế suất thuế giá trị gia tăng dần đến số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại và đầu tư T&N biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết cụ thể.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4942/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT và hoàn thuế đối với mặt hàng giáo cụ dùng để học tập giảng dạy)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.