Công văn 4197/TCHQ-CNTT năm 2021 V/v Triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Thuộc tính văn bản

Số VB:4197/TCHQ-CNTT
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:27/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4197/TCHQ-CNTT do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4197/TCHQ-CNTT
V/v Triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 517/CNTT-YTĐT ngày 9/8/2021 của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

– Kể từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021, triển khai thí điểm thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện đối với 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế gồm:

(1) Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.

(2) Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

(3) Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

(4) Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

(5) Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

– Từ 01/10/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 5 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia.

– Các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 01/9/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

– Các Thông báo/ Giấy phép nhập khẩu theo 5 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 01/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

– Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E- Customs) cho cán bộ hải quan;

– Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 5 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các Thông báo/ Giấy phép theo 5 thủ tục trên nếu các Thông báo/ Giấy phép này đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Cục Trưởng (để báo cáo)
– Bộ y Tế: Cục Công Nghệ Thông Tin; Vụ Trang thiết
bị và Công trình y tế (để p/h)
– Cục GSQL (để p/h)
– Lưu: VT,CNTT(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


      Nguyễn Dương Thái

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email