Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

Thuộc tính văn bản

Số VB:3552/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:14/07/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lê Mạnh Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3552/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 14/07/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3552/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4287/HQHP-TXNK ngày 04/5/2021 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phản ánh, đồng thời qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống, phát hiện mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” nhập khẩu (được khai báo là nắp đậy thùng xe bán tải, nắp chụp thùng xe bán tải…) được phân loại vào các mã số HS khác nhau như 39.26, 76.16, 87.08. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS thì:

Mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708.29 “- – Loại khác”, phân nhóm – – – Loại khác”. Cụ thể:

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở người: phù hợp phân loại mã số 8708.29.95 – – – – Loại khác”.

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở hàng: phù hợp phân loại mã số 8708.29.98 “- – – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát việc nhập khẩu mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải”, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại và xử lý thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– PCT. Đào Thu Hương (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-Hồng (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email