Công văn 2145/HQBD-TXNK V/v hoàn thuế năm 2021

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2145/HQBD-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

22/09/2021

Đã biết

Nguyễn Trường Giang

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2145 /HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Bình Dương, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Chi cục trực thuộc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế năm 2021 được nêu tại Thông báo kết luận số 4375/TB-TCHQ ngày 10/9/2021, Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ngày 17/9/2021 (Thông báo 2135/TB-HQBD ngày 21/9/2021). Để triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nay Cục đề nghị các Chi cục:

  1. Quan tâm thực hiện các thủ tục hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp. Đặc biệt là hoàn thuế của các trường hợp XNK tại chỗ đáp ứng quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.
  2. Phân công công chức định kỳ hàng tuần rà soát các trường hợp doanh nghiệp có phát sinh số tiền thuế phải hoàn, đủ điều kiện hoàn (DN đã bổ sung C/O, đã đưa hàng NK vào SX-XK.v.v…), Chi cục có thông báo, hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.
  3. Hàng tuần có báo cáo kết quả thực hiện về Cục (gửi chung với báo cáo công tác thu NSNN của Chi cục).
  4. Tăng cường công tác kiểm tra sau hoàn và thực hiện đúng thẩm quyền theo Quyết định số 660/QĐ-HQBD ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Đề nghị các Chi cục quan tâm triển khai thực hiện. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì Chi cục báo cáo về Cục để được hướng dẫn xử lý.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo các Chi cục biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên (để thực hiện);
Lưu: VT, TXNK (02b).
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG  

     
Nguyễn Trường Giang
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2145/HQBD-TXNK V/v hoàn thuế năm 2021

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email