Công văn 2145/HQBD-TXNK V/v hoàn thuế năm 2021

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 2145/HQBD-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 22/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Nguyễn Trường Giang
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 2145/HQBD-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2145 /HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế năm 2021
Bình Dương, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Các Chi cục trực thuộc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế năm 2021 được nêu tại Thông báo kết luận số 4375/TB-TCHQ ngày 10/9/2021, Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ngày 17/9/2021 (Thông báo 2135/TB-HQBD ngày 21/9/2021). Để triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nay Cục đề nghị các Chi cục:

  1. Quan tâm thực hiện các thủ tục hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp. Đặc biệt là hoàn thuế của các trường hợp XNK tại chỗ đáp ứng quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.
  2. Phân công công chức định kỳ hàng tuần rà soát các trường hợp doanh nghiệp có phát sinh số tiền thuế phải hoàn, đủ điều kiện hoàn (DN đã bổ sung C/O, đã đưa hàng NK vào SX-XK.v.v…), Chi cục có thông báo, hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp lập bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.
  3. Hàng tuần có báo cáo kết quả thực hiện về Cục (gửi chung với báo cáo công tác thu NSNN của Chi cục).
  4. Tăng cường công tác kiểm tra sau hoàn và thực hiện đúng thẩm quyền theo Quyết định số 660/QĐ-HQBD ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Đề nghị các Chi cục quan tâm triển khai thực hiện. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì Chi cục báo cáo về Cục để được hướng dẫn xử lý.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo các Chi cục biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên (để thực hiện);
Lưu: VT, TXNK (02b).
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG  

     
Nguyễn Trường Giang

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email