Công văn 160/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Bố trí lực lượng hải quan tại các cửa khẩu phụ

Thuộc tính văn bản

Số VB:160/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/01/2022
Hiệu lực:14/01/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 160/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/01/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:   160/TCHQ-GSQL
V/v Bố trí lực lượng hải quan tại các cửa khẩu phụ
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum 

Trả lời công văn số 1547/HQGLKT-NV ngày 30/12/2021 của Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum về việc bố trí lực lượng hải quan tại 02 cặp cửa khẩu Đăk BLô – Đăk Ba và Đăk Long – Văn Tắt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định hoạt động thương mại biên giới thì hoạt động thương mại biên giới được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Trường hợp hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước.

Hiện nay, 02 cặp cửa khẩu Đăk BLô – Đăk Ba và Đăk Long – Văn Tắt không thuộc phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, chưa có đủ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Hải quan năm 2014, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền thì không thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới) qua 02 cửa khẩu phụ này.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum căn cứ các quy định nêu trên, báo cáo UBND tỉnh Kon Tum để giao cơ quan chức năng quản lý nhà nước tại cửa khẩu thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động qua lại biên giới hai bên theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email