Nghị định 57/2022/NĐ-CP năm 2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

57/2022/NĐ-CP

Nghị định

Văn Bản Chính Phủ

25/08/2022

25/08/2022

Vũ Đức Đam

Sáng/tối:
CHÍNH PHỦ
_______
Số: 57/2022/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều 1. Danh mục các chất ma túy và tiền chất
Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:
Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.
Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất, chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

3. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.

2. Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2b)
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ)
________________

Danh mục ICác chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền
Danh mục IICác chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
Danh mục IIICác chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
Danh mục IVCác tiền chất

DANH MỤC I
CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

IA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Acetorphine3-o-acetyltetrahydro – 7 – α – (1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl) -6, 14 – endoetheno – oripavine25333-77-1
2Acetyl-alpha-methylfenanylN- [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide101860-00-8
3Alphacetylmethadolα – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane17199-58-5
4Alpha-methylfentanylN- [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide79704-88-4
5Beta-hydroxyfentanylN- [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide78995-10-5
6Beta-hydroxymethyl-3- fentanylN- [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonanilide78995-14-9
7DesomorphineDihydrodeoxymorphine427-00-9
8EtorphineTetrahydro – 7α – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno – oripavine14521-96-1
9HeroinDiacetylmorphine561-27-3
10Ketobemidone4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine469-79-4
113-methylfentanylN- (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide42045-86-3
123 -methylthiofentanylN- [3 – methyl – 1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide86052-04-2
13Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác(5α,6α) – 17 – Methyl – 7,8 -didehydro – 4,5 – epoxymorphinan – 3,6 – diol – bromomethane (1:1)125-23-5
14Para-fluorofentanyl4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide90736-23-5
15PEPAP1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate64-52-8
16ThiofentanylN – (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] – 4 – propionanilide1165-22-6

IB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Brolamphetamine (DOB)2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine64638-07-9
2Cathinone(-) – α – aminopropiophenone71031-15-7
3DETN, N – diethyltryptamine7558-72-7
4Delta-9- tetrahydrocanabinol(6aR, 10aR) – 6a, 7, 8, 10a – tetrahydro -6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol1972-08-3
5DMA(±) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine2801-68-5
6DMHP3 – (1,2 – dimethylheptyl) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9,10- tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran32904-22-6
7DMTN, N – dimethyltryptamine61-50-7
8DOET(±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – α – phenethylamine22004-32-6
9EticyclidineN- ethyl – 1 – phenylcylohexylamine2201-15-2
10Etryptamine3 – (2 – aminobuty) indole2235-90-7
11MDMA(±) – N – α – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine42542-10-9
12Mescalin3,4,5 – trimethoxyphenethylamine54-04-6
13Methcathinone2 – (methylamino)-1- phenylpropan-1- one5650-44-2
144-methylaminorex(±) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline3568-94-3
15MMDA(±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – α – methylphenylethylamine13674-05-0
16(+)-Lysergide (LSD)9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline –  carboxamide50-37-3
17N-hydroxy MDA (MDOH)(±) – N – hydroxy – [α – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine74698-47-8
18N-ethyl MDA(±) N – ethyl – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine82801-81-8
19Parahexyl3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H- dibenzo [b,d] pyran -1- ol117-51-1
20PMAp – methoxy – α – methylphenethylamine64-13-1
21Psilocine, Psilotsin3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol520-53-6
22Psilocybine3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol -4- yl dihydrogen phosphate520-52-5
23Rolicyclidine1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine2201-39-0
24STP, DOM2,5- dimethoxy – 4,α- dimethylphenethylamine15588-95-1
25Tenamfetamine (MDA)α – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine4764-17-4
26Tenocyclidine (TCP)1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine21500-98-1
27TMA(+) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine1082-88-8

IC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1MPPP1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester)13147-09-6

ID. Các chất sau

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Cần sa và các chế phẩm từ cần sa8063-14-7
2Lá KhatLá cây Catha edulis
3Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện*

* Trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện.

DANH MỤC II
CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Acetylmethadol3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane509-74-0
2AH 79213, 4- dichloro- N- [[1 – (dimethylamino) xyclohexyl] methyl] – benzamit55154-30-8
3AlfentanilN- [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo – 1H– tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – phenylpropanamide71195-58-9
4Allylprodine3 – allyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine25384-17-2
5Alphameprodineα – 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine468-51-9
6Alphamethadolα – 6– dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanol17199-54-1
7AlphamethylthiofentanylN – [1 – [1 – methyl – 2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide103963-66-2
8Alphaprodine(α – 1,3- dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine77-20-3
9Anileridine1 – para – aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester144-14-9
10Benzenthidine1 – (2 – benzyl oxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester3691-78-9
11Benzylmorphine3 – benzylmorphine36418-34-5
12Betacetylmethadolβ- 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane17199-59-6
13Betameprodineβ- 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – propionoxypiperidine468-50-8
14Betamethadolβ – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol17199-55-2
15Betaprodineβ – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine468-59-7
16Bezitramide1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (2 – oxo – 3 – propionyl – 1 – benzimidazolinyl) – piperidine15301-48-1
17Clonitrazene(2 – para – chlobenzyl) – 1 – diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidazole3861-76-5
18CocaineBenzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime50-36-2
19CodoximeDihydrocodeinone – 6 – carboxymethyloxime7125-76-0
20Dextromoramide(+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine357-56-2
21DiampromideN – [2 – (methylphenethylamino) – propyl] propionalinide552-25-0
22Diethylthiambutene3 – diethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene86-14-6
23Difenoxin1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylisonipecotic acid28782-42-5
24Dihydromorphine7,8 – dihydromorphine509-60-4
25Dimenoxadol2 – dimethylaminoethyl – 1 – ethoxy – 1,1 – diphenylacetate509-78-4
26Dimepheptanol6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol545-90-4
27Dimethylthiambutene3 – dimethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene524-84-5
28Dioxaphetyl butyrateEthyl – 4 – morpholino – 2,2 – diphenylbutyrate467-86-7
29Diphenoxylate1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester915-30-0
30Dipipanone4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – heptanone467-83-4
31Drotebanol3,4 – dimethoxy – 17 methylmorphinan -6β, 14 – diol3176-03-2
32Ecgonine và các dẫn xuất(-) – 3 – hydroxytropane – 2 – carboxylate481-37-8
33Ethylmethylthiambutene3 – ethylmethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene441-61-2
34Etonitazene1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl – 5 – nitrobenzimidazole911-65-9
35Etoxeridine1 – [2 – (2 – hydroxyethoxy) – ethyl] – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester469-82-9
36Fentanyl1 – phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine437-38-7
37Furethidine1 – (2 – tetrahydrofurfuryloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester2385-81-1
38HydrocodoneDihydrocodeinone125-29-1
39Hydromorphinol14 – hydroxydihydromorphine2183-56-4
40HydromorphoneDihydromorphinone466-99-9
41Hydroxypethidine4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester468-56-4
42Isomethadone6 – dimethylamino – 5 – methyl – 4,4 – diphenyl – 3 – hexanone466-40-0
43Levomethorphan(-) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan125-68-8
44Levomoramide(-) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 -(1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine5666-11-5
45Levophenacylmorphan(-) – 3 – hydroxy – N – phenacylmorphinan10061-32-2
46Levorphanol(-) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan77-07-6
47Metazocine2’ – hydroxy – 2,5,9 – trimethyl – 6,7 – benzomorphan3734-52-9
48Methadone6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone76-99-3
49Methadone intermediate4 – cyano – 2 dimethylamino – 4,4 – diphenylbutane125-79-1
50Methyldesorphine6 – methyl – delta – 6 – deoxymor phine16008-36-9
51Methyldihydromorphine6 – methyldihydromorphine509-56-8
52Metopon5 – methyldihydromorphinone143-52-2
53Moramide2 – methyl – 3 – morpholino – 1,1 – diphenylpropane carboxylic acid545-59-5
54Morpheridine1 – (2 – morpholinoethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester469-81-8
55Morphine7,8 – dehydro – 4,5 – epoxy – 3,6 – dihydroxy – N – methylmorphinan57-27-2
56Morphine – N – oxide3,6 – dihydroxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 – N – oxide639-46-3
57MyrophineMyristylbenzylmorphine467-18-5
58Nicomorphine3,6 – dinicotinylmorphine639-48-5
59Noracymethadol(±) – α – 3 – acetoxy – 6 – methylamino – 4,4 – diphenyl – heptane1477-39-0
60Norlevorphanol( -) – 3 – hydroxymorphinan1531-12-0
61Normethadone6 – dimethylamino – 4,4 diphenyl – 3 – hexanone467-85-6
62NormorphineN – demethylmorphine466-97-7
63Norpipanone4,4 – diphenyl – 6 – piperidino – 3 – hexanone561-48-8
64Oxycodone14 – hydroxydihydrocodeinone76-42-5
65Oxymorphone14 – hydroxydihydromorphinone76-41-5
66Pethidine1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester57-42-1
67Pethidine intermediate A4 – cyano – 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine3627-62-1
68Pethidine intermediate B4 – Phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester77-17-8
69Pethidine intermediate C1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid3627-48-3
70Phenadoxone6 – morpholino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone467-84-5
71PhenampromideN – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) propionanilide129-83-9
72Phenazocine2’ – hydroxy – 5,9 – dimethyl – 2 – phenethyl – 6, 7 – benzomorphan127-35-5
73Phenomorphan3 – hydroxy – N – phenethylmorphinan468-07-5
74Phenoperidine1 – (3 – hydroxy – 3 – phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester562-26-5
75Piminodine4 – phenyl – 1 – (3 – phenylaminopropyl) – piperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester13495-09-5
76Piritramide1- (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (1 – piperidino) – piperidine – 4 – carboxylic acid amide302-41-0
77Proheptazine1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxyazacycloheptane77-14-5
78Properidine1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid isopropyl ester561-76-2
79Racemethorphan(±) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan510-53-2
80Racemoramide(±) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl)butyl] morpholine545-59-5
81Racemorphan(±) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan297-90-5
82Remifentanil1 – (2 – methoxycarbonylethyl) – 4 – (phenylpropionylamino)-piperidine – 4carboxylic acid methyl ester132875-61-7
83SulfentanilN – [4 – (methoxymethyl) – 1 – [2 – (2 – thienyl) – ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide56030-54-7
84ThebaconAcethyldihydrocodeinone466-90-0
85Thebaine3,6 – dimethoxy – N- methyl – 4,5 – epoxymorphinadien – 6,8115-37-7
86Tilidine(±) – ethyl – trans – 2 – (dimethylamino) – 1 – phenyl – 3 – cyclohexene – 1 – carboxylate20380-58-9
87Trimeperidine1,2,5 – trimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine64-39-1

IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
125B-NBOMe2- (4 – bromo – 2,5 -dimethoxyphenyl) – N [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine1026511-90-9
225C-NBOMe2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) – N – [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine1227608-02-7
3251-NBOMe2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) -N – [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine919797-19-6
4Acetyldihydrocodeine(5α, 6α) – 4,5 – epoxy – 3 – methoxy -17 – methyl – morphinan – 6 – ol acetat3861-72-1
5Amphetamine(±) – α – methylphenethylamine300-62-9
6Codeine (3 – methylmorphine)6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 776-57-3
7Dextropropoxypheneα – (+) – 4 – dimethylamino – 1,2 – diphenyl – 3 – methyl – 2 – butanol propionate469-62-5
8Dihydrocodeine6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinan125-28-0
9Ethylmorphine3 – Ethylmorphine76-58-4
10MethylphenidateMethyl – α – phenyl – 2 – piperidineacetate113-45-1
11Nicocodine6 – nicotinylcodeine3688-66-2
12Nicodicodine6 – nicotinyldihydrocodeine808-24-2
13NorcodeineN – demethylcodeine467-15-2
14PMMAPara-methoxy methamphetamine3398-68-3
15PropiramN – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) – N – 2 – pyridylpropionamide15686-91-6

IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1(1 -(5 -fluoropentyl)-3 -(2- ethylbenzoyl)indole)(2-ethylphenyl) (1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indol-3-yl) methanone
2(1 -(5-fluoropentyl)-3 -(2- methylbenzoyl)indole)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o- tolyl)methanone
3(1 -Pentyl-1H-indazol-3- yl)(2,2,3,3tetramethylcycloprop yl)methanone(1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone
4(1 -pentyl-1H-indazol-3 – yl)piperazin-l -yl)methanone(1 -pentyl-1H-indazol-3 -yl) piperazin-1 – yl) methanone
5(1 -Pentyl-1H-indol-3 – yl)(pyridin-3-yl)methanone(1 -Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3 -yl) methanone
6(1 -pentyl-1H-indol-3 – yl)piperazin-1 -yl)methanone(1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)piperazin-1 -yl) methanone
71 -(Cyclohexylmethyl)-2-[(4- ethoxyphenyl)methyl] -N, N- diethyl- 1H-benzimidazol-5- carboxamide1 -(cyclohexylmethyl)-2-(4- ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H- benzo [d] imidazole-5 -carboxamide1046140-32-2
81 -(Phenylmethyl)-1H-indole-3 – carboxylic acid 8-quinolinyl esterquinolin-8-yl 1 -benzyl-1H-indole-3 – carboxylate
91 -Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3 -carboxamide1 -benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H- indazole-3-carboxamide
101 -Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3 -carboxamide1 -benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide
111-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H- indole-3 -carboxamide1 -pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide
121Cp-LSD(6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)- N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9- carboxamide
132C-B4-Bromo-2,5-dimethoxy phenethylamine66142-81-2
142C-E4 – ethyl – 2,5 – Dimethoxyphenethylamine71539-34-9
152C-H2,5-dimethoxy-phenethylamine3600-86-0
162-fluorodeschloroketamine (Fluoroketamine)2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1 -one111982-50-4
172-FMA2-fluoro-N-α-dimethyl- benzeneethanamine
183 -(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole(4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl- 1H-indol-3-yl)methanone
193 -(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2- yl)-1 -(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indole4-(2-(3 -(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2- yl)-1H-indol-1 -yl)ethyl)morpholine
203-(5-Benzyl-l ,3,4-oxadiazol-2- yl)-1 -(2-pyrrolidin-1 -ylethyl)- 1H-indole2-benzyl-5-(1 -(2-(pyrrolidin-1 – yl)ethyl)-1H-indol-3 -yl)-1,3,4- oxadiazole
213-FEAN-ethyl-3-fluoro-α-methyl- benzeneethanamine, monohydrochloride54982-43-3
223-Meo-PCP1 – [ 1 -(3 -methoxyphenyl)cyclohexy] – piperidine72242-03-6
233-MMC2-(methylamino)-1 -(3-methylphenyl)-1 -propanone1246816-62-5
244,4’-DMARPara-methyl-4-methylaminorex364064-08-4
254-CEC1 -(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1 – propanone14919-85-8
264-CMC (Clefedrone, 4-chloromethcathinone)1-(4-chlorophenyl)-2- methylamine)propan-1 -one1225843-86-6
274-fluoroamphetamine (4-FA)1 -(4-Fluorophenyl)-2-propanamine459-02-9
284-fluoroisobutyrfentanyl (para Fluoroisobutyrfentanyl, 4-FIBF, pFIBF)N-(4-fluorophenyl)-N-( 1 – phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide244195-32-2
294F-ABUTINACA1 -(4-fluorobutyl)-N-tri cyclo [3.3.1.13,7] dec-1 -yl-1H- indazole-3-carboxamide1445580-39-1
304F-MDMB-BICA (4F- MDMB-BUTICA)methyl 2-({[ 1 -(4-fluorobutyl)-1H-indol- 3 -yl] carbonyl} amino)-3,3 – dimethylbutanoate
314F-MDMB-BINACA (4F- MDMB-BUTINACA)Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate
324-HO-DiPT3 – [2-(diisopropylamino) ethyl] -1H- indol-4-ol63065-90-7
334-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1 – (1 -pentyl-1H-indol-3 -yl) pentan-1-one4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1 -(1 -pentyl- 1H-indol-3 -yl)pentan-1 -one1445751-38-1
344-methylcanthinone2-amino-1- (4-metylphenyl) propan-1-one31952-47-3
355-APB1 -Benzo furan-5-ylpropan-2-amine286834-81-9
365C-AKB48N-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-chloropentyl)-1H-indazole-3 -carboxamide
375-Chloro-NNE1(5-Cl-MN-24)1 -(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indole-3 -carboxamide
385-Cl-AB-PINACA1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-chloropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide1801552-02-2
395F-AB-001adamantan-1 -yl( 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indol-3 -yl)methanone
405F-AB-FUPPYCAN-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1-(5-fluoropentyl)-5-(4- fluorophenyl)-1H-pyrazole-3- carboxamide
415F-AB-PINACAN-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide1800101-60-3
425F-ADBICAN-( 1 -amino-3,3 -dimethyl -1 -oxobutan- 2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indole-3- carboxamide1863065-82-0
435F-ADB-PINACAN-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan- 2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide1863065-90-0
445F-AEBethyl (1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indazole-3 -carbonyl)-1-valinate
455F-AKB48(5F-APINACA)N-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indazole-3-carboxamide1400742-13-3
465F-AMBmethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate1801552-03-3
475F-AMBICAN-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3 – carboxamide1801338-26-0
485F-APICA77-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide1354631-26-7
495F-APP-PINACAN-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3 – carboxamide
505F-EMB-PINACAEthyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3- carbonyl] amino] -3 -methyl-butanoate
515F-INPB-22quinolin- 8-yl 1 -(5 -fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxylate
525-fluoropentyl-3- pyridinoylindole(1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3 – yl)(pyridin-3-yl)methanone
535F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201)(Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl) indole-3 -carbonyl] amino] -3,3 -dimethy 1- butanoate)1971007-88-1
545F-MDMB-PINACAmethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxam ido)-3,3 – dimethylbutanoate1715016-75-3
555F-MMB-PICAmethyl (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate1616253-26-9
565F-MN-181 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indazole-3 -carboxamide
575F-MN-241 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indole-3-carboxamide1445580-60-8
585F-PB-22quinolin-8-yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indole-3-carboxylate1411742-41-7
595F-PCN1 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)- 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3- carboxamide
605F-PY-PICA(1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indol-3 – yl)(pyrrolidin-1 -yl)methanone
615F-PY-PINACA(1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3 – yl)(pyrrolidin-1 -yl)methanone
625F-SDB-005naphthalen-1 -yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indazole-3-carboxylate
635F-SDB-006N-benzyl-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide776086-02-2
645F-THJ (5F-THJ-018)l-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
655F-UR-144 indazole(1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- yl)(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)meth anone
665-Meo-DiPT3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5- methoxyindole4021-34-5
675-MeO-MiPTN – [2- (5-methoxy-1H-indol-3-yl) ethyl] – N -methylpropan-2-amin96096-55-8
68A-796,260(1 -(2-morpholinoethyl)-1 if-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone895155-26-7
69A-796,260 isomerE)-3,4,4-trimethyl-1 -(1 -(2- morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2- en-1-one
70A-834,735(1 -((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)- 1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone895155-57-4
71A-836,339(E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5- dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3- tetramethylcyclopropane-1 – carboxamide959746-77-1
72AB-005(1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)- m-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone895155-25-6
73AB-005 azepane(1 -(1 -methylazepan-3 -yl)-1H-indol-3 -yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone
74AB-CHMFUPPYCAN-(1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-3-(4- fluorophenyl)-1H-pyrazole-5- carboxamide1870799-79-3
75AB-CHMICA(S)-N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3- carboxamide
76AB-CHMINACA(S)-N-(1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3 -carboxamide1185887-21-1
77AB-CHMINACA 2’-indazole(S)-N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2-yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-carboxamide
78AB-FUBINACA(S)-N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide1185282-01-2
79AB-FUBINACA 2- fluorobenzyl(S)-N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide1185282-16-9
80AB-PICAN-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -pentyl-1H-indole-3 -carboxamide
81AB-PINACA(S)-N-(1-amino-3 -methyl- 1-oxobutan-2-yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3 – carboxamide1445752-09-9
82AB-PINACA N-(2- fluoropentyl)N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3 – carboxamide
83AB-PINACA N-(3- fluoropentyl)N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indazole-3 – carboxamide
84AB-PINACA N-(4- fluoropentyl)N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3 – carboxamide
85AB-PINACA N-(5- fluoropentyl)N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide
86AB-PINACA-N-FluoroPentylN- (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2- yl) – 1 – fluoropentyl) – 1H- indazole- 3 cacboxamide
87Acetyl fentanylN – (1-Phenethylpiperidin-4-yl) – N – phenylacetamide3258-84-2
88Acetylpsilocine (Psilacetine, 4-AcO DMT)4-Acetoxy-N,N-dimethyl tryptamine, 3- (2′-dimethylaminoethyl)-4-acetoxy- indole92292-84-7
89Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)N-( 1 -phenyl ethylpiperidin-4-yl)-N- pheny 1 aery lami de82003-75-6
90Alpha-PHP (PV-7,a- pyrrolidinohexanophenon)1 -phenyl-2-(pyrrolidin-1 -yl) hexan-1 -one13415-86-6
91Adamantyl-THPINACAN-(adamantan-1 -yl)-1 -((tetrahydro-2H- pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3- carboxamide
92ADB-BUTINACAN-( 1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -butyl-1H-indazole-3- carboxamide
93ADB-CHMICAN( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3- carboxamide
94ADB-CHMINACA (MAB- CHMINACA)N-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carboxamide1863065-92-2
95ADB-FUBICA(S)-N( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 – oxobutan-2-yl)-1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxamide
96ADB-FUBINACAN-(1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide1445583-51-6
97ADBICAN-( 1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan- 2-yl)-1 -pentyl-1H-indole-3 – carboxamide1445583-48-1
98ADB-PINACAN-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3- carboxamide1633766-73-0
99ADSB-FUB-1877-chloro-N(1-((2-(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino )-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide
100AKB-57adamantan-1 -yl 1 -pentyl- 1H-indazole-3-carboxyl ate
101Alpha –Pyrrolidinopentiophenone(RS)-1 -Phenyl-2-( 1 -pyrrolidinyl)-1 – pentanone14530-33-7
102AM-1220(1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1 – yl)methanone134959-64-1
103AM-1220 azepane(1 -((1 -methy lazepan-3-yl)methyl)-1H- indol-3-yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
104AM-1241(2-iodo-5-nitrophenyl)( 1 -((1 – methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol- 3-yl)methanone444912-48-5
105AM-1248adamantan-1 -yl( 1 -((1 -methylpiperidin- 2-yl)methyl)-1H-indol-3 -yl)methanone335160-66-2
106AM-1248 azepaneadamantan-1 -yl( 1 -(1 -methylazepan-3 – yl)-1H-indol-3-yl)methanone
107AM-22011 – [(5-fluoropentyl) -1H-indole-3-yl] – (naphthalen-1-yl) methanone335161-24-5
108AM-2201 4-methoxynaphtyl(1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4- methoxynaphthalen-1 -yl)methanone
109AM-2201 N-(4-fluoropentyl)(1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 – yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
110AM-22325-(3 -(1 -naphthoyl)-1H-indol-1 – yl)pentanenitrile335161-19-8
111AM-2233(2-iodophenyl)(1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone444912-75-8
112AM-356(5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1- hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14- tetraenamide157182-49-5
113AM-6527 N-(5-fluoropentyl)l-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3 -carboxamide
114AM-679(2-iodophenyl)( 1 -pentyl-1H-indol-3 – yl)methanone335160-91-3
115AM-694(1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)(2- iodophenyl)methanone335161-03-0
116AM-694 (Chloro)(1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2- iodophenyl)methanone
117AMB (MMB-PINACA,AMB- PINACA)methyl (1-pentvl-1H-indazole-3- carbonyl)-1- valinate1890250-13-1
118AMB-CHMICA (MMB-CHMICA)methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3 -carbonyl) valinate
119AMB-CHMINACAmethyl (1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carbonyl)-valinate1863066-03-8
120APICAN-(adamantan-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indole-3-carboxamide1345973-50-3
121APINACA (AKB48)N-(adamantan-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indazole-3 -carboxamide1345973-53-6
122APP-CHMINACAN-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indazole- 3-carboxamide1185887-14-2
123Benzylone (BMDP)1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (benzylamino)propan-1 -one1823274-68-5
124Brorphinel-(1-(1-(4-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3- dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one2244737-98-0
125ButyrfentanylN-( 1 -phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylbutyramide1169-70-6
126BZP1 -Benzylpiperazine2759-28-6
127Cannabipiperidiethanone2- (2-methoxyphenyl)-1 -(1 -((1 – methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3- yl)ethan-1-one1345970-43-5
128CarfentanilMethyl 4-(N-propionyl-N- phenylamino)-l -(2- phenylethyl)-4- piperidinecarboxylate59708-52-0
129Crotonylfentanyl(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylbut-2-enamide760930-59-0
130CyclopropylfentanylN-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropane carboxamide1169-68-2
131CBL-018naphthalen-1 -yl 1 -pentyl-1H-indole-3 – carboxylate
132CL-2201(4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5- fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone1391486-12-6
133CP-47,497rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 – (2-methyloctan-2-yl)phenol70434-82-1
134CP-47,497 (C8 + C2)
135CP-47,497-C6rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 – (2-methylheptan-2-yl)phenol132296-20-9
136CP-47,497-C8 Cannabicyclohexanolrel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 – (2-methylnonan-2-yl)phenol70434-92-3
137CP-47,497-C9rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)- 5 – (2-methyldecan-2-yl)phenol132296-12-9
138CP-55,244(2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2- methyloctan-2-yl)phenyl)-6- (hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-01
139CP-55,940rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3- hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2- methyloctan-2-yl)phenol83003-12-7
140CRA-13naphthalen-1 -yl (4 -(pentyloxy)naphthalen-1 -yl)methanone432047-72-8
141CUMYL-4CNBINACA1 -(4-cyanobutyl)-N-( 1 -methyl-1 – phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide1631074-54-8
142CUMYL-5F-P7AICA1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl)-1H-pyrrole [2,3-b]pyridine-3- carboxamide
143CUMYL-5F-PICA1- (5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl) -1H-indole-3 -carboxamide
144CUMYL-5F-PINACA1- (5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl) -1H-indazole-3 -carboxamide1400742-16-6
145CUMYL-BICA1 -butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indole-3 -carboxamide
146CUMYL PEGACLONE5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5- dihydro-1H-pyrido [4,3 -b] indol-1 -one2160555-55-3
147CUMYL-PICA1 -pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indole-3-carboxamide1400742-32-6
148CUMYL-PINACA1 -pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indazole-3 -carboxamide1400742-15-5
149CUMYL-THPINACAN-(2-phenylpropan-2-yl)-1 – ((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)- 1H-indazole-3-carboxamide1400742-50-8
150Dexamphetamine(+) – 2 – amino – 1 – phenylpropane51-64-9
151Diethylpropion2-(Diethylamino) propiophenone90-84-6
152Dimethyl CP-47,497-C8rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3 – dimethylcyclohexyl)-5-(2- methylnonan-2-yl)phenol
153Diphenidine1 -(1,2-diphenylethyl)piperidine28383-15-5
154DOC (2,5-Dimethoxy-4- chloroamphetamine)1 -(4-chloro-2,5-dimethoxy phenyl) propan-2-amine42203-77-0
155E AM-2201 (5F-JWH-210)(4-ethylnaphthalen-1 -yl)( 1 -(5- fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone1364933-60-7
156EG-018naphthal en-1 -yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone
157EG-2201(9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1 -yl)methanone3652-90-2
158EMB-FUBINACAethyl (1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3 -carbonyl)valinate
159Ethylone( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- (ethylamino) propane-1-one1112937-64-0
160Ethylphenidate(RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate57413-43-1
161Eutylone (bk-EBDB, N- Ethylbutylone)1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino) butan-1 -one802855-66-9
162FDU-NNEI1 -(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1 – yl)-1H-indole-3 -carboxamide
163FDU-PB-22naphthalen-1 -yl 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxylate1883282-94-3
164Fenethylline7 – [2 – (α – methylphenethyl – amino) ethyl] theophylline3736-08-1
165FUB-144 (FUB-UR-144)[ 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3- yl](2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone
166FUB-AKB-48N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide
167FUB-AMB (AMB- FUBINACA, MMB- FUBINACA)methyl (1 -(4-fluoroben/yl)- 1H- inda/ole-3 -carbonyl)valinate1715016-76-4
168FUBIMINA(1 -(5 -fluoropentyl)-1H- benzo [d] imidazol-2-yl)(naphthalen-1 – yl)methanone
169FUB-JWH-018(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
170FUB-PB-22quinolin-8-yl 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxylate1800098-36-5
171FuranylfentanylN-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 4-yl]furan-2- carboxamide101345-66-8
172GHBγ-Hydroxybutyric acid591-81-1
173HU-210(6aR, 10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6- dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- benzo [c] chromen-1 -ol112830-95-2
174HU-211(6a, 10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6- dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- benzo [ c] chromen-1 -ol112924-45-5
175HU-308(4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2- yl)phenyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl) methanol256934-39-1
176HU-331(1’R)-6-hydroxy-3′-methyl-4-pentyl-6′- (prop-1-en-2-yl)-[1,1′-bi(cyclohexane)] – 2′,3,6-triene-2,5-dione137252-25-6
177INPB-22quinolin-8-yl 1 -pentyl-1H-indazole-3 – carboxylate1445579-61-2
178IsotonitazeneN,N-diethyl-2-(2-(4- isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H- benzo [ d] imidazol-1 -yl)ethan-1 -amine14188-81-9
179JTE-907N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7- methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2- dihydroquinoline-3-carboxamide282089-49-0
180JWH-007(2-methyl-1 -pentyl-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone155471-10-6
181JWH-015(2-methyl-1 -propyl-1H-indol-3 – yl)(naphthalen-1 -yl)methanone155471-08-2
182JWH-0181-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole209414-07-3
183JWH-018 adamantyl (AB-001)adamantan-1 -yl( 1 -pentyl-1H-indol-3 – yl)methanone1345973-49-0
184JWH-018 cyclohexylmethyl(1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3 – yl)(naphthalen-l -yl)methanone
185JWH-018 isopentyl(1 -isopentyl-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
186JWH-018 N-(5-bromopentyl)(1 -(5-bromopentyl)- 1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
187JWH-018 N-(5-chloropentyl)(1 -(5-chloropentyl)- 1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
188JWH-018 N-(5-hydroxypentyl)(1 -(5 -hydroxypentyl)-1H-indol-3 – yl)(naphthalen-1 -yl)methanone
189JWH-019(1 -hexyl-1H-indol-3 -yl)(naphthalen-1 – yl)methanone209414-08-4
190JWH-022naphthalen-1 -yl( 1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H- indol-3 -yl)methanone209414-16-4
191JWH-030naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H-pyrrol-3 – yl)methanone162934-73-8
192JWH-071(1 -ethyl-1H-indol-3 -yl)(naphthalen-1 – yl)methanone
193JWH-0731 -butyl-3 -(1 -naphthoyl) indole208987-48-8
194JWH-073 (4-methylnaphthyl)(1 -butyl-1H-indol-3 -yl) (4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone
195JWH-081(4-methoxynaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone210179-46-7
196JWH-122(4-methylnaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone619294-47-2
197JWH-122 5-Methyl-naphty 1(5-methylnaphthalen-l -yl)(1 -pentyl- 1H-indol-3 -yl)methanone
198JWH-122 N-(4-pentenyl)(4-methylnaphthalen-1 -yl)(1 -(pent-4- en-1 -yl)-1H-indol-3-yl)methanone1445577-68-3
199JWH-122 N-(4-pentenyl) -2- methylindole(4-methylnaphthalen-1 -yl)(1 -(4- pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3- yl)methanone
200JWH-122 N-(5-chloropentyl)(1 -(5-chloropentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone1445578-25-5
201JWH-122 N-(5-hydroxypentyl)(1 -(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3 -yl) (4 – methylnaphthal en-1 -yl)methanone1379604-68-8
202JWH-145naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-5-phenyl-1H- pyrrol-3 -yl)methanone
203JWH-175(1 -pentylindol-3 -yl)naphthalen-1 – ylmethane619294-35-8
204JWH-182(1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)(4- propylnaphthalen-1 -yl)methanone824960-02-3
205JWH-200(1 -(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3- yl)(naphthalen-l -yl)methanone103610-04-4
206JWH-2012-(4-methoxyphenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1 -one864445-47-6
207JWH-2032-(2-chlorophenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1-one864445-54-5
208JWH-2062-(4-chlorophenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1 -one864445-58-9
209JWH-210(4-ethylnaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone824959-81-1
210JWH-213(4-ethylnaphthalen-1 -yl)(2-methyl-1 – pentyl-1H-indol-3 -yl)methanone824959-83-3
211JWH-2501 -pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) indole864445-43-2
212JWH-2511 -(1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)-2-(o- tolyl)ethan-1-one864445-39-6
213JWH-267(2-methoxynaphthalen-1 -yl)(1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
214JWH-3022-(3 -methoxyphenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-l -one864445-45-4
215JWH-307(5-(2-fluorophenyl)-1 -pentyl-1H- pyrrol-3-yl)(naphthalen-1 – yl)methanone914458-26-7
216JWH-368(5 -(3 -fluorophenyl)-1 -pentyl-1H- pyrrol-3-yl)(naphthalen-1 – yl)methanone914458-31-4
217JWH-370naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-5-(o-tolyl)- 1H-pyrrol-3 -yl)methanone914458-22-3
218JWH-387(4-bromonaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone207227-49-4
219JWH-398(4-chloronaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone1292765-18-4
220JWH-412(4-fluoronaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone
221JWH-412 N-(-5-fluoropentyl)(4-fluoronaphthalen-1 -yl)( 1 -(5 – fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)methanone
222Levamphetamine1 – α – methylphenethylamine156-34-3
223Levomethamphetamine(-) – N,α- dimethylphenethylamine537-46-2
224LS-91297(4-methoxyphenyl)( 1 -methyl-1H-indol-3-yl)m ethanone
225LTI-701l-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide
226LY-21832405-([ 1,1 ‘-biphenyl]-4-ylmethyl)-N, N- dimethyl-1H-tetrazole-1 -carboxamide
227LY2183240-2′-isomer5-([ 1,1 -biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N- dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide
228M5FPICmethyl 1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indole-3 – carboxylate
229MAM-2201(1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone1354631-24-5
230MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl)(1 -(2-flu oropentyl)-1H-indol-3 -yl) (4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone
231MAM-2201 N-(3-Fluoropentyl)(1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone
232MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl)(1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl) (4 – methylnaphthal en-1 -yl)methanone
233MAM-2201 N-(4- hydroxypentyl)(1 -(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone
234M-CHMICmethyl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3-carboxylate
235MCPP (mCPP)Meta – Chlorophenyl piperazine6640-24-0
236MDMB-CHMCZCAmethyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H- carbazole-3 -carboxamido)-3,3 – dimethylbutanoate
237MDMB-CHMICAmethyl (S)-2-(1 -(cyclohexylmethyl)- 1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate1971007-95-0
238MDMB-CHMINACAmethyl 2-(1 -(cyclohexylmethyl)- 1H- indazole-3 -carboxamido)-3,3 – dimethylbutanoate1185888-32-7
239MDMB-FUBICAMethyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3 -carboxamido)-3,3 -dimethylbutanoate1971007-91-6
240MDMB-FUBINACAmethyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3 – dimethylbutanoate1715016-77-5
241MDMB-4en-PINACA3 -methy 1-N – [ [ 1 -(4-penten-1 -yl)-1H- indazol-3-yl]carbonyl]-1-valine, methyl ester2504100-70-1
242MDPBP(RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1 -pyrrolidinyl)-1 -butanone784985-33-7
243MDPV(RS)-1 -(benzo[d] [ 1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1 -yl)pentan-1 -one687603-66-3
244Mecloqualone3 – (o – chlorophenyl) – 2 – methyl – 4 – (3H) – quinazolinone340-57-8
245Mephedrone4- methyl methcathinone1189805-46-6
246Mepirapim(4-methylpiperazin-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3 -yl)methanone
247Methamphetami ne(+)-(S)-N-α- dimethylphenethylamine537-46-2
248Methamphetamine racemate(±) -N,α- dimethylphenethylamine7632-10-2
249Methaqualone2 – methyl – 3 – o – tolyl – 4 – (3H) – quinazolinone72-44-6
250Methoxetamine(MXE)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)- cyclohexanone1239943-76-0
251Methoxyacetylfentanyl2-methoxy-N-( 1 -phenethylpiperidin-4- yl)-N-phenylacetamide101345-67-9
252Methylone3,4 – methylenedioxy – N – methylcathinone186028-79-5
253MetonitazeneN,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo [d] imidazol-1 -yl)ethan- 1-amine14680-51-4
254MMB-018 (MMB-PICA,AMB-PICA)methyl (1 -pentyl-1H-indole-3-carbonyl) val inate1971007-97-2
255MMB-022 (MMB-4en- PICA)Methyl 3 -methyl-2-{[1-(pent-4-en-1- yl)-1H- indol-3-yl] formamido} butanoate
256MMB-FUBICA (AMB- FUBICA)methyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3- methylbutanoate1971007-90-5
257MN-18N-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3 -carboxamide
258MN-24(AM-6527; NNE1)(naphthal en-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indole-3 -carboxamide1338925-11-3
259MO-CHMINACA1 -methoxy-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2- yl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
260MPA(Methiopropamine)1- (thiophen-2-yl) -2- methylaminopropane801156-47-8
261MT-45l-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) piperazine52694-55-0
262N-(1-Amino-3-methyl-1- oxobutan-2-yl)-1- (phenylmethyl)-1H-indazole-3- carboxamideN-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide
263N-( 1 – Amino-3 -methyl- loxobutan-2-yl)-1- (phenylmethyl)-1H-indole-3- carboxamideN-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -benzyl-1H-indole-3 -carboxamide
264N-(2-Methoxyethyl)-N-( 1 – methylethyl)-2-( 1 -pentyl-1H- indol-3 -yl)-4-thiazol- methanamineN-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl- 1H-indol-3 -yl)thiazol-4- yl)methyl)propan-2-amine1400742-45-1
265N-(6-Quinolinyl)-1 -pentyl-1H- indazole-3-carboxamide1 -pentyl -N-(quinolin-6-yl)-1H- indazole-3-carboxamide
266N-(Naphthalen-1 -yl)-1H- indazole-3-carboxamideN-(naphthalen-1 -yl)- 1H-indazole-3- carboxamide
267N-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl- 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3- carboxamide?7-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl-1H- pyrrolo [2,3-b]pyridine-3-carboxamide
268N,N-Diethyl-2-(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)-4-thiazol- methanamineN-ethyl-N-((2-( 1 -pentyl-1H-indol-3 – yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine1400742-46-2
269Naphthalen-1 -yl(1 -(pent-4- enyl)-1H-pyrrolo [2,3 – b]pyridin-3-yl)methanonenaphthal en-1 -yl( 1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H- pyrrolo [2,3 -b]pyridin-3 -yl)methanone
270Naphthalen-1 -yl( 1 -(pentyl-1H- benzo [d] imidazol-2- yl)methanonenaphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H- benzo [d] imidazol-2-yl)methanone
271Naphthalen-1 -yl-( 1 -pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanoneNaphthalen-1 -yl-( 1 -pentyl -1H-7- azaindol-3 -yl)methanone
272Naphthalen-1 -yl-1 -benzyl-1H- indole-3-carboxylatenaphthalen-1 -yl 1 -benzyl-1H-indole-3- carboxylate
273N-Ethylnorpentylone (Ephylone)1 -(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino) pentan-1 -one1H63-02-9
274N-Ethy lhexedrone(NEH, Hexen, Ethyl-Hex)2-(Ethylamino)-1 -phenyl-1 -hexanone802857-66-5
275N-methyl ethylonel-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethyl(methyl)amino)propan-1 -one
276NM-2201naphthal en-1 -yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indole-3 -carboxylate
277NNEI 2’-indazole isomerN-(naphthalen-1 -yl)-2-pentyl-2H- indazole-3-carboxamide
278OcfentanilN-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1- phenethylpiperidin-4-yl) acetamide101343-69-5
279ORG 275695-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1 – yl)phenethyl)-1H-indole-2- carboxamide
280ORG 2H59N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3- ethy 1-5 -fluoro-1H-indole-2- carboxamide
281ORG 29647N-( 1 -benzylpyrrolidin-3 -yl)-5 -chloro-3 – ethyl-1H-indole-2-carboxamide
282Orthofluorofentanyl (2- Fluorofentanyl)N-(2-fluorophenyl)-N-( 1 – phenethylpiperidin-4-yl) propionamide910616-29-4
283PB-22 (QUPIC)quinolin-8-yl 1 -pentyl-1H-indole-3 – carboxylate1400742-17-7
284PB-22 N-(2-fluoropentyl)quinolin-8-yl 1 -(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate
285PB-22 N-(4-fluoropentyl)quinolin-8-yl 1 -( 4-fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxylate
286Parafluorobutyrylfentanyl (4-Fluorobutyrfentanyl)N-(4-fluorophenyl)-N-(1 -phenethyl piperidin-4-yl) butyramide244195-31-1
287Pentedrone(±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-one879722-57-3
288Phencyclidine1 – (1 – phenylcyclohexyl) piperidine77-10-1
289Phenazepam7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-2H –1,4-benzodiazepine-2-one51753-57-2
290Phenmetrazine3 – methyl – 2 – phenylmorpholine134-49-6
291Pholcodine3 – morpholinylethylmorphine509-67-1
292Pravadoline (WIN 48,098)(4-methoxyphenyl)(2-methyl-1 -(2- morpholinoethyl)-1H-indol-3 -yl) methanone92623-83-1
293Propylphenidate (PPH)Propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2- yl) acetate1071564-47-0
294PX-1N-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3 – carboxamide
295QUCHIC (BB-22)quinolin-8-yl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3-carboxylate1400742-42-8
296Quinolin-8-yl-1 -benzyl-1H- indazole-3 -carboxylatequinolin-8-yl 1 -benzyl-1H-indazole-3- carboxylate
297RCS-2 butyl1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H- indole-3-carbaldehyde1345966-63-3
298RCS-32-(3-methoxyphenyl)-1-(1 -pentyl- indol-3-yl) methanone1379922-51-6
299RCS-4(4-methoxyphenyl) (1 -pentyl-1H-indol-3-yl) methanone1345966-78-0
300RCS-4 butyl(4-methoxyphenyl)( 1 -butyl-1H-indol-3- yl) methanone
301RCS-4 ortho isomer(2-methoxyphenyl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
302RCS-8(SR-18; BTM-8)1 -(1 -(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3- yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1 -one1345970-42-4
303Rimonabant5-(4-chlorophenyl)-1 -(2,4- dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin- 1 -yl)-1H-pyrazole-3 -carboxamide168273-06-1
304SDB-005naphthalen-1 -yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
305SDB-006N-benzy 1-1 -pentyl-1H-indole-3 – carboxamide695213-59-3
306Secobarbital5 – ally – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid76-73-3
307Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyltetrahydrofuran-2- carboxamide2142571-01-3
308TFMPP1 [3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine15532-75-9
309THJ-018naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H-indazol-3 – yl) methanone1364933-55-0
310THJ-2201(1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indazol-3 – yl)(naphthalen-1-yl) methanone1801552-01-1
311Tramadol(±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1 – (3 -methoxyphenyl) cyclohexan-1 -ol27203-92-5
312Trans-CP 47,497-C82-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
313U-477003,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2 -(dimetylamino)cyclohexyl]-N- methyl­benzamide82657-23-6
314UR-144 (KM-X1)(1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)(2,2,3,3 – tetramethylcyclopropyl) methanone1199943-44-6
315UR-144 N-(3-chloropentyl)(1 -(3 -chloropentyl)-1H-indol-3 – yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
316UR-144 N-(4-pentenyl)(1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
317UR-144 N-(5-bromopentyl)(1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone1628690-26-5
318UR-144 N-(5-chlorophentyl)(1 -(5-chloropentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3 -tetramethyl cyclopropyl) methanone1445577-42-3
319UR-144 N-heptyl(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone1616469-06-7
320URB447(4-amino-1 -(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl) (phenyl) methanone
321URB597(3′-carbamoyl-[1,1′-biphenyl]-3- yl)(cyclohexyl)carbamate546141-08-6
322URB-602cyclohexyl [1,1′-biphenyl]-3-yl carbamate565460-15-3
323URB7546-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d] [1,3]oxazin-4-one86672-58-4
324ValerylfentanylN-(1 -phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide122882-90-0
325WIN 55, 212-2(R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)- 2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4- hi]indol-6-yl)(naphthalen-1- yl)methanone131543-23-2
326XLR-11(1 -(5-Fluoro-pentyl)-1H-indol-3 – yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone1364933-54-9
327XLR-11 N-(2-fluoropentyl)(1 -(2-fluoropentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
328XLR-11 N-(3-fluoropentyl)(1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indol-3 – yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
329XLR-11 N-(4-fluoropentyl)(1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 – yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
330XLR-12(2,2,3,3 -tetramethylcyclopropyl)(1 – (4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- yl) methanone895155-78-9
331Zipeprolα – (α – methoxybenzyl) – 4 – (β – methoxyphenethyl)-1 -piperazineethanol34758-83-3

IID. Các chất sau

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Lá Coca

DANH MỤC III
CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Danh Mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây:

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS
1Allobarbital5,5 – diallylbarbituric acid52-43-7
2Alprazolam8 – chloro -1 – methyl – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo [4,3 – a] [1,4] – benzodiazepine289981-97-7
3Aminorex2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazoline2207-50-3
4Amobarbital5 – ethyl – 5 – isopentylbarbituric acid57-43-2
5Barbital5,5 – diethylbarbituric acid57-44-3
6BenzfetamineN – benzyl – N – α – dimethylphenethylamine156-08-1
7Bromazepam7 – bromo -1,3 – dihydro – 5 – (2 – pyridyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 -one1812-30-2
8Buprenorphine21 – cyclopropyl 7 – α – [(S) – 1- hydroxy -1,2,2 trimethylpropyl] – 6,14 – endo -ethano -6,7,8,14 – tetrahydrooripavine52485-79-7
9Butalbital5 – allyl – 5 – isobutylbarbituric acid77-26-9
10Butobarbital5 – butyl – 5 – ethylbarbituric acid77-28-1
11Camazepam7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 benzodiazepin – 2- one dimethylcarbamate (ester)36104-80-0
12Cathine((+)norpseudoephedrine)(+) – (R)- α – [(R) – 1 – aminoethyl] benzylalcohol492-39-7
13Chlordiazepoxide7 – chloro – 2 – (methylamino) – 5 – phenyl – 3H – 1,4 – benzodiazepine – 4 – oxide58-25-3
14Clobazam7 – chloro -1 – methyl – 5 – phenyl – 1H- 1,5 – benzodiazepine – 2,4 (3H, 5H) – dione22316-47-8
15Clonazepam5 – (o- chlorophenyl) – 1,3 – nitro – 2H -1,4- benzodiazepine – 2 – one1622-61-3
16Clonazolam6-(2-chlorophenyl)-1 -methyl-8-nitro-4H- benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [ 1,4]diazepine33887-02-4
17Clorazepate7 – chloro – 2,3 – dihydro – 2 – oxo – 5 – phenyl – 1H- 1,4 – benzodiazepine – 3 – carboxylic acid23887-31-2
18Clotiazepam5-(2-chlorophenyl) -7-ethyl-1,3 -dihydro-1 – methyl -2H -thieno[2,3,e] – 1-4 -diazepin – 2 – one33671-46-4
19Cloxazolam10 – chloro – 11b – (o – chlorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolon – [3,2-d][1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one24166-13-0
20Cyclobarbital5 – (1-cyclohexen-1-yl) -5-ethylbarbituric acid52-31-3
21Delorazepam7 – chloro – 5 – (o-chlorophenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one2894-67-9
22Diazepam7 – chloro -1,3- dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepin -2 – one439-14-5
23Diclazepam7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-l -methyl-1,3- dihydro-2H-benzo [e] [ 1,4] diazepin-2-one2894-68-0
24Estazolam8-chloro – 6 – phenyl – 4H – 5 – triazolo – [4,3 – a] [1,4 – benzodiazepin29975-16-4
25Ethchlorvynol1 – choloro-3 – ethyl – 1 – penten – 4yn – 3 – ol113-18-8
26Ethinamate1 – ethynylcyclohexanolcarbamate126-52-3
27EthylloflazepateEthyl -7-chloro-5-(o – fluorophenyl)-2-3- dihydro -2-oxo-1H-1,4- benzodiazepin-3- carboxylate291H-84-2
28EtilamfetamineA-ethyl – α – methylphenyl ethylamine457-87-4
29Etizolam4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine40054-69-1
30FencamfamineN-ethyl – 3 – phenyl – 2 – norbomanamine1209-98-9
31Fenproporex(±) – 3 – [(α – methylphenylethyl) aminol propionitrile16397-28-7
32Flualprazolam8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1 -methyl-4H- [1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine28910-91-0
33Flubromazolam8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1 -methyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [ 1,4]diazepine612526-40-6
34Fludiazepam7 – chloro – 5 – (o – fluorofenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one3900-31-0
35Flunitrazepam5 – (o – fluorophenyl) – 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one1622-62-4
36Flurazepam7-chloro-1-[2 -(diethylamino) ethyl] -5 -(o- fluorophenyl) -1,3 -dihydro -2H -1,4 – benzodiazepin -2 -one17617-23-1
37Glutethimide2 – ethyl – 2 – phenylglutarimide77-21-4
38Halazepam7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl -1 – (2,2,2 – trifluoroethyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one23092-17-3
39Haloxazolam10 – bromo – 11b – (o – fluorophenyl) – 2,3,7,117 – tetrahydrooxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6 – (5H) – one59128-97-1
40Ketamine(±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone6740-88-1
41Ketazolam11 – chloro – 8 – 12b – dihydro – 2,8 – dimethyl – 12b – phenyl – 4H- [1,3] – oxazino [3,2 – d] [ 1,4] benzodiazepin – 4,7 (6H) – dione27223-35-4
42Lefetamine (SPA)(-) – N,N – dimethyl – 1,2 – diphenylethylamine7262-75-1
43Loprazolam6 – (o- chlorophenyl) -2,4 -dihydro – 2-[(4- methyl -1 -[piperazinyl) methylene] – 8 – nitro – 1 -H- imidazo -[1,2 – a] [1,4] benzodiazepin- 1 -one61197-73-7
44Lorazepam7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) – 1,3 – dihydro -3 – hydroxy – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one846-49-1
45Lormetazepam7-chloro-5 -(o -chlorofenyl) -1,3-dihydro -3 hydroxy-1 -methyl-2H -1,4-benzodiazepin-2 – one848-75-9
46Mazindol5 – (p-chlorophenyl) – 2,5 dihydro – 3H- imidazo – (2,1 – a) isoindol – 5 – ol22232-71-9
47Medazepam7 – chloro – 2,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine2898-12-6
48MefenorexN-(3 – chloropropyl) – α – methylphenethylamine17243-57-1
49Meprobamate2-methyl -2-propyl -1,3 -propanediol dicarbamate57-53-4
50Mesocarb3 – (α – methylphenethyl) – N – (phenylcarbamoyl) syndnoneimine34262-84-5
51Methylphenobarbital5 – ethyl – 1 – methyl – 5 – phenylbarbituric acid115-38-8
52Methyprylon3,3 – diethyl – 5 – methyl – 2,4 – piperidine – dione125-64-4
53Mid azolam8 – chloro – 6 – (o – fluorophenyl) – 1 – methyl – 4H- imidazo – [1,5 – a] [1,4] – benzodiazepin59467-70-8
54Nimetazepam1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 5 – phenyl – 2H – 1,4- benzodiazepin – 2 – one2011-67-8
55Nitrazepam1,3- dihydro – 7 – nitro – 5 phenyl – 2H -1,4- benzodiazepin – 2 – one146-22-5
56Nordazepam7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one1088-11-5
57Oxazepam7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one604-75-1
58Oxazolam10 – chloro – 2,3,7,11b – tetrahydro – 2 – methyl – 11b – phenyloxazolo [3,2 – d][1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one24143-17-7
59Pemoline2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazolin – 4 – one2152-34-3
60Pentazocine(2R*,6R*, 11R*) – 1,2,3,4,5,6 – hexahydro – 6,11 – dimethyl – 3 – (3 – methyl – 2 – butenyl) – 2,6 – methano – 3 – benzazocin – 8 – ol55643-30-6
61Pentobarbital5 – ethyl – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid76-74-4
62Phendimetrazine(+) – 3,4 – dimethyl – 2 – phenylmorpholine634-03-7
63Phenobarbital5 – ethyl – 5 – phenylbarbituric acid50-06-6
64Phentermineα, α – dimethylphenethylamine122-09-8
65Pinazepam7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2 – propynyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one52463-83-9
66Pipradrol1 – 1 – diphenyl – 1 – (2 – piperidyl) – methanol467-60-7
67Prazepam7 -chloro -1 -(cyclopropylmethyl) -1,3 -dihydro -5 -phenyl -2H-1,4 -benzodiazepin -2 -one2955-38-6
68Pyrovalerone4’ – methyl – 2 – (1 – pyrrolidinyl) valerophenone3563-49-3
69Secbutabarbital5 – sec – butyl – 5 – ethylbarbituric acid125-40-6
70Temazepam7 – chloro -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy -1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one846-50-4
71Tetrazepam7 -chloro -5 -(1 -cyclohexen- 1-yl) -1,3 – dihydro -1 methyl – 2H-1,4 – benzodiazepin-2 – one10379-14-3
72Tiletamine2-(ethylamino)-2-thiophen-2-yl cyclohexan -1- one14176-49-9
73Triazolam8 – chloro – 6 – (o – chlorophenyl) – 1 – methyl – 4H – 5 – triazolo [4,3 – a] [1,4] benzodiazepine28911-01-5
74Vinylbital5 – (1 – methylbutyl) – 5 – vinylbarbituric acid2430-49-1
75Zolazepam4 – (2 – fluorophenyl) – 1,3,8 – trimethyl -6H- pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin – 7 -one31352-82-6
76ZolpidemN, N, 6 – trimethyl – 2 – p – tolylimidazol [1,2 – a] pyridine – 3 – acetamide82626-48-0

DANH MỤC IV
CÁC TIỀN CHẤT

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.
Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có đánh dấu *.

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CASMã số hàng hóaCơ quan quản lý
11 -boc-4-APtert-Butyl 4-(phenylamino) piperidine-1 -carboxylate125541-22-2Bộ Công an
21 -phenyl-2-propanone (P2P)1 -phenyl-2-propanone103-79-72914.31.00Bộ Công Thương
33,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate)2- oxiranecarboxylic acid,3- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2- methyl-, methyl ester13605-48-62932.99.90Bộ Công an
43,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)2- oxiranecarboxylic acid, 3- (1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl-2167189-50-42932.99.90Bộ Công an
54-ANPP *4-aminophenyl-1 – phenethylpiperidine21409-26-72933.39.90Bộ Công an
64-APN-Phenyl-4- piperidinamine23056-29-3Bộ Công an
7Acetic anhydrideAcetic oxide108-24-72915.24.00Bộ Công Thương
8Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN)3-oxo-2-phenylbutanenitrile4468-48-82926.40.00Bộ Công Thương
9Alpha-phenylaceto acetamide (APAA)3-oxo-2-phenylbutanamide4433-77-62924.29.90Bộ Công an
10Alpha-bromo-(o- chlorophenyl)- cyclopentyl ketoneAlpha-bromo-(o- chlorophenyl)-cyclopentyl ketoneBộ Công an
11Anthranilic acid*2 – Aminobenzoic acid118-92-32922.43.00Bộ Công Thương
12BenzaldehydeBenzaldehyde100-52-72912.21.00Bộ Công Thương
13Benzyl cyanide2-Phenylacetonenitrile140-29-42926.90.00Bộ Công Thương
14Cyclopentyl bromideBromocyclopentane137-43-92903.89.90Bộ Công Thương
15Cyclopentyl chlorideChlorocyclopentane930-28-92903.89.00Bộ Công Thương
16Cyclopentyl magnesium bromideCyclopentyl magnesium bromide33240-34-52903.89.00Bộ Công Thương
17Ephedrine*(1R,2R)-2-methy lamino-1 – phenyl propan – 1 – ol299-42-32939.41.00Bộ Y tế
18Ergometrine*N – (2 – hydroxy – 1 – methylethyl) – D (+) – lysergamide60-79-72939.61.00Bộ Y tế
19Ergotamine*Ergotaman-3’,6’,18 – trione, 12-hydroxy-2 -methyl -5’- (phenylmethyl) -(5’a)113-15-52939.62.00Bộ Y tế
20Gamma-butyro lactone (GBL)Dihidrofuran-2(3H)-one96-48-02932.20.90Bộ Công Thương
21Hydroxylimine1-hydroxycyclopentyl -(o- chlorophenyl)-ketone-N – methylimine90717-16-12925.29.00Bộ Công an
22Isosafrole1,3 – Benzodioxole – 5 – (1 – propenyl)120-58-12932.91.00Bộ Công Thương
23Lysergic acid*(8b) – 9,10 – didehydro – 6 – methylergolin – 8 – carboxylic acid82-58-62939.63.00Bộ Công Thương
24Methyl alpha-phenyl acetoacetate (MAPA)Methyl 3-oxo-2- phenylbutanoate16648-44-52918.30.00Bộ Công an
25N-acetylanthranilic acid*1 – Acetylamino – 2 – carboxybenzene89-52-12924.23.00Bộ Công Thương
26N-Ethylephedrine*1 -Ethylephedrine7681-79-02939.49.90Bộ Y tế
27N-Ethyl pseudoephedrine*Ethyl methylamino- phenyl-propane -1-ol258827- 65-52939.49.90Bộ Y tế
28N-Methylephedrine*(1R,2S)-2-(Dimethylamino)-1 -phenyl -1 -propanol552-79-42939.49.90Bộ Y tế
29N-Methyl pseudoephedrine*Dimethylamino-phenyl- propane-1-ol51018-28- 12939.49.90Bộ Y tế
30Norephedrine (Phenylpropanolamine)α-(1-Aminoethyl) enzylalcohol14838-15-42939.44.00Bộ Công an
31NorfentanylN-phenyl-N-4-piperidinyl- propanamide1609-66-1Bộ Công an
32N-Phenethyl-4- piperidinone (NPP)1 – (2-Phenylethyl) piperidine-4-one39742-602933.39.90Bộ Công an
33o-Chlorobenzonitrile2-Chlorobenzonitrile873-32-52926.90.00Bộ Công Thương
34o-Bromobenzonitrile2-Bromobenzonitrile2042-37-72926.90.00Bộ Công Thương
35o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone6740-85-82914.29.90Bộ Công an
36Phenylacetic acid*Benzeneacetic acid103-82-22916.34.00Bộ Công Thương
37Piperidine*Cyclopentimine110-89-42933.32.00Bộ Công Thương
38Piperonal*1,3-Benzodioxole-5- carbaldehyde120-57-02932.93.00Bộ Công Thương
39Piperonyl methyl ketone3,4-methylenedioxyphenyl-2- propanone4676-39-52932.92.00Bộ Công Thương
40Propiophenone1 -phenyl-1 -propanone93-55-02914.39.00Bộ Công Thương
41Pseudoephedrine*(1S, 2S) – 2-methylamino -1- phenyl propane -1-ol90-82-42939.42.00Bộ Y tế
42Safrole5-(prop-2-en-1 -yl)-2H-1,3-benzodioxole94-59-72932.94.00Bộ Công Thương

IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CASMã số hàng hóaCơ quan quản lý
1Acetic acidEthanoic acid64-19-72915.21.00Bộ Công Thương
2Acetone2-propanone67-64-12914.11.00Bộ Công Thương
3Acetyl chlorideAcetyl chloride75-36-52915.90.10Bộ Công Thương
4Ammonium formateAmmonium formate540-69-22915.12.00Bộ Công Thương
5DiethylamineN-ethylethanamine109-89-72921.19.00Bộ Công Thương
6Ethyl ether1-1’-oxybis[ethane]60-29-72909.11.00Bộ Công Thương
7Ethylene diacetate1,2-ethanediol diacetate111-55-72915.39.90Bộ Công Thương
8FormamideMethanamide75-12-72924.19.90Bộ Công Thương
9Formic AcidMethamoic Acid64-18-62915.11.00Bộ Công Thương
10Hydrochloric acidHydrochloric acid7647-01-02806.10.00Bộ Công Thương
11Methyl ethyl ketone2-Butanone78-93-32914.12.00Bộ Công Thương
12MethylamineMethanamine74-89-52921.11.00Bộ Công Thương
13NitroethaneNitroethane79-24-32904.20.90Bộ Công Thương
14Potassium permanganatePotassium permanganate7722-64-72841.61.00Bộ Công Thương
15Sulfuric acidSulfuric acid7664-93-92807.00.00Bộ Công Thương
16Tartaric acid2,3-Dihydroxy butanedioic acid526-83-087-69-4133-37-92918.12.00Bộ Công Thương
17Thionyl chlorideThionyl chloride7719-09-72812.17.00Bộ Công Thương
18TolueneMethyl benzene108-88-32902.30.00Bộ Công Thương

Ghi chú: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

Ngày 25/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các danh mục chất ma túy và tiền chất gồm:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền, gồm: Acetorphine, mã thông tin CAS: 25333-77-1; Acetyl-alpha-methylfenanyl, mã thông tin CAS: 101860-00-8; Alphacetylmethadol, mã thông tin CAS: 17199-58-5; …

Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, gồm: Acetylmethadol, mã thông tin CAS: 509-74-0; AH 7921, mã số thông tin CAS: 55154-30-8; …

Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, gồm: Allobarbital, mã thông tin CAS: 52-43-7; Alprazolam, mã thông tin CAS: 289981-97-7; …

Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất ma túy).

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Nghị định 57/2022/NĐ-CP năm 2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email