Thông báo 257/TB-BCT năm 2022 Về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:257/TB-BCT
Loại VB:Thông báo
Cơ quan:Bộ Công Thương
Ngày VB:10/10/2022
Ngày HL:10/10/2022
Người ký:Trần Quốc Khánh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 257/TB-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 10/10/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 257/TB-BCTHà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường

hực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thê cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 — 2030;

Để tạo thuận lợi và giảm thiêu chỉ phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đây xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo:

  1. Kề từ ngày 15 tháng 10 năm 2022, thương nhân để nghị cấp các loại C/O được liệt kê dưới đây có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn. Mẫu C/O phải in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO.

Các loại C/O gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, A1, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

  1. Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiệp tục sử đụng hết ngày 15 tháng 4 năm 2023.
  2. Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thâm quyên của các nước đối tác về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) đề kịp thời xử lý.

(Thông tin liên hệ: ĐT: 024 2220 2468, 2220 5444 hoặc 2220 5361; thư điện tử: xnk-xxhh2moit.gov.vn).

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đề nghị cấp C/O, các cơ quan, tổ chức liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Đặng Hoàng An;
– Các Vụ ĐB. TC, VP:
– Lưu: VT. XNK (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email