Công văn 4783/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Xử lý thuế hàng hóa SXXK được phép tiêu hủy

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4783/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/10/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 4783/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý thuế hàng hoá SXXK được phép tiêu huỷ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________ 
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

(Đ/c: Lô M, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 202109.CV-TCHQ ngày 14/9/2021 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Công ty) về vướng mắc liên quan đên chính sách thuế nguyên vật liệu nhập khẩu, phê liệu, phế phẩm, thành phẩm sản xuất xuất khẩu phải tiêu hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. ”

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, bao gồm: “đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy. ”

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định: “đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, sản phẩm sản xuất, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan được miên thuế nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, sản phẩm sản xuất xuất khẩu, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất Công ty có nhu cầu tiêu hủy được thực hiện như sau:

1. Trường hợp tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, phế liệu, phế phẩm, thành phẩm (xe máy)

a) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chưa đưa vào sản xuất; phế liệu (nguyên liệu, vật tư loại ra do bị oxi hóa, vỡ hỏng trong quá trình sản xuất… không còn giá trị sử dụng ban đầu); phế phẩm (xe máy không đạt chất lượng khi kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng) cần tiêu hủy:

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 72 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp sau khi tiêu hủy thu được sản phẩm khác Công ty tận dụng để bán vào nội địa thì phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

b) Đối với thành phẩm đủ chất lượng trước khi xuất xưởng nhưng sau đó đưa đi thử nghiệm rồi tiêu hủy hoặc không tìm được thị trường xuất khẩu buộc phải tiêu hủy:

Trường hợp sản phẩm sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định pháp luật hải quan thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Trường hợp sau khi tiêu hủy thu được sản phẩm khác Công ty tận dụng để bán vào nội địa thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có), thuế GTGT cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp sơ hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, thành phẩm (xe máy)

Trường hợp sơ hủy nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất xuất khẩu để bán vào nội địa không được coi là phế liệu và không thuộc các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu. Công ty phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với nguyên liệu, vật tư đã được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm, bán thành phẩm phải sơ hủy. Trị giá tính thuế nhập khẩu là trị giá do doanh nghiệp khai báo theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT- BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
– Lưu: VT, TXNK (03bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4783/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Xử lý thuế hàng hóa SXXK được phép tiêu hủy

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)