Công văn 4119/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất

Thuộc tính văn bản

Số VB:4119/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:03/10/2022
Hiệu lực:03/10/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4119/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 03/10/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4119/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tạm nhập bị mất
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Kính gi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2386/HQTPHCM-GSQL ngày 09/9/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc hàng tạm nhập bị mất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa tạm nhập theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thanh khoản tờ khai tạm nhập ban đầu; không thực hiện kiểm tra thực tế (nếu hệ thống phân luồng đỏ), áp dụng chính sách thuế theo quy định của pháp luật về thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục, chuyển thông tin để Chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email