Công văn 4429/TCHQ-TXNK năm 2022 về cấp lại Danh mục miễn thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:4429/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:21/10/2022
Hiệu lực:21/10/2022
Người ký:Nông Phi Quảng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4429/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/10/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4429/TCHQ-TXNK
V/v cấp lại Danh mục miễn thuế
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1592/HQCT-NV ngày 26/9/2022 về việc vướng mắc cấp lại Danh mục miễn thuế và cấp sao y bản chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp lại Danh mục miễn thuế

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ). Theo đó, có quy định về trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, nguyên tắc xây dựng Danh mục miễn thuế, hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế … nhưng không có quy định về việc cấp lại Danh mục miễn thuế.

2. Về cấp bản sao y Danh mục miễn thuế

Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định;

Căn cứ Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang văn bản giấy;

Căn cứ Điều 26 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định bản sao y được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính;

Căn cứ Điều 27 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành và quy định thẩm quyền ký các văn bản sao văn bản.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu các quy định về công tác văn thư để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email