Công văn 4429/TCHQ-TXNK năm 2022 về cấp lại Danh mục miễn thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4429/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/10/2022

21/10/2022

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4429/TCHQ-TXNK
V/v cấp lại Danh mục miễn thuế
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1592/HQCT-NV ngày 26/9/2022 về việc vướng mắc cấp lại Danh mục miễn thuế và cấp sao y bản chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp lại Danh mục miễn thuế

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ). Theo đó, có quy định về trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế, nguyên tắc xây dựng Danh mục miễn thuế, hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế … nhưng không có quy định về việc cấp lại Danh mục miễn thuế.

2. Về cấp bản sao y Danh mục miễn thuế

Căn cứ khoản 10 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định;

Căn cứ Điều 25 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy được thực hiện bằng việc chụp từ bản gốc hoặc bản chính văn bản giấy sang văn bản giấy;

Căn cứ Điều 26 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định bản sao y được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như bản chính;

Căn cứ Điều 27 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định việc sao văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành và quy định thẩm quyền ký các văn bản sao văn bản.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu các quy định về công tác văn thư để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4429/TCHQ-TXNK năm 2022 về cấp lại Danh mục miễn thuế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email