Công văn 4309/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Thuộc tính văn bản

Số VB:4309/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:07/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4309/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4309/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa
Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN

(Số 7 đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1608/2021/HAT ngày 16/08/2021 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan Thuế chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies VN biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để th/h)
– Lưu: VT, TXNK (3b).  
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email