Công văn 4115/TCHQ-TXNK năm 2021 Phân loại Bản lề ghế ô tô

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4115/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

19/08/2021

Đã biết

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4115/TCHQ-TXNK V/v Phân loại Bản lề ghế oto
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       _______________ 

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021
  

Kính gửi: các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Qua kiểm tra rà soát dữ liệu trên hệ thống Hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy. mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô nhập khẩu hiện đang được phân loại vào các mã số HS khác nhau (83.02, 94.01). Để thực hiện phân loại thống nhất Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số. nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC;

Tham khảo chú giải chỉ tiết Danh mục HS 2017

Mặt hàng Bản lề ghế lái xe ô tô bằng kim loại, hoạt động như một tay điều chỉnh độ ngả của tựa lưng ghế, một phần được bắt vào tựa lưng ghế, một phần được bắt vào đệm ngồi ghế, hoạt động bằng cơ khí được thiết kế chỉ để sử dụng cho ghế xe ô tô, được xác định là Bộ phận của ghế xe ô tô, phù hợp phân loại thuộc nhóm 94.01 “Ghế ngôi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng”, phân nhóm 9401.90 “Bộ phận ”, mã số 9401.90.39 “-—- Loại khác ”.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa và đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để phân loại, áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục kiểm định hải quan;
– Cục KTSTQ, Vụ TT-KT;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (hay trả lời công văn số 7155HQHP-TXNK ngày16/7/2021),
– Lưu: VT, TXNK-PL-linh (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4115/TCHQ-TXNK năm 2021 Phân loại Bản lề ghế ô tô

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.