Công văn 3604/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Thuộc tính văn bản

Số VB:3604/TCHQ-PC
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:30/08/2022
Hiệu lực:30/08/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3604/TCHQ-PC do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 30/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
________
Số: 3604/TCHQ-PC
V/v vướng mắc XPVPHC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________
Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 6166/HQHP-VP ngày 14/7/2022 của Cục Hải quan TP Hải Phòng (nêu tại mục IV phụ lục vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không quy định thời hạn phải giao quyết định định tạm giữ cho người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm; trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ; thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với các trường hợp theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

– Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật Hải quan năm 2014, Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP), điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo hoặc hàng hóa giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi liên quan đến nhãn hàng hóa và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì không áp dụng chính sách thuế và không xử phạt vi phạm về thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email