Nghị định 72/2022/NĐ-CP năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in

Ngày 04/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in.

Theo đó, thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy (sau đây gọi chung là thiết bị in) và được liệt kê gồm các loại cụ thể sau:

– Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in trong hoạt động in (thuộc mã HS 84.42);

– Máy in sử dụng một trong các công nghệ (thuộc mã HS 84.43): Kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới (lụa);

– Máy gia công sau in (hoạt động bằng điện, thuộc mã HS 84.40, mã HS 84.41):

+ Máy dao cắt (xén) giấy (bao gồm cả máy cắt bế định hình); máy gấp sách (gấp giấy); máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ, phay gáy, keo nhiệt), máy vào bìa các loại;

+ Máy kỵ mã liên hợp; dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; máy làm túi, bao hoặc phong bì; máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa.

– Máy photocopy đa màu; máy in có chức năng photocopy đa màu đơn chức năng hoặc đa chức năng (thuộc mã HS 84.43).

Nghị định 72/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG DÀI HÃY TẢI VỀ ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ

Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận