Công văn 3292/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v kê khai nộp thuê khi chuyên đổi từ DNCX sang DN không hưởng chính sách của DNCX

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3292/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

09/08/2022

Đã biết

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3292/TCHQ-TXNK
V/v kê khai nộp thuê khi chuyên đổi từ DNCX sang DN không hưởng chính sách của DNCX
Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1655/HQNA- NV ngày 5/7/2022 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất chuyền đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Đối với hàng hóa doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định quan hệ mua bán, trao đôi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khâu;

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bố sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ) quy định hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thuộc đổi tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đây đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng kỷ tờ khai bạn đầu.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 33 đến Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐÐ -CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về hoàn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất trước khi chuyển đổi và không thuộc trường hợp được hoàn lại tiền thuế nhập khẩu đã nộp.

 1. Đối với hàng hóa là tài sản cố định doanh nghiệp chế xuất mua từ nước ngoài

Căn cứ khoản II Điều 16 Luật thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khâu để tạo tài sản có định của đối tượng được hương ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định nguyên tặc áp dụng ưu đãi đâu tư:

“7 ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chưng là tô chức lại tô chức kinh tế); chia, tách, sáp nhập và chuyên nhượng dự án đâu tư được áp dụng như sau:

a) Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại tổ chức kinh tế hoặc nhà đầu tư nhận chuyên nhượng dự án đâu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đâu tư”.

Căn cứ khoản 1 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định “7. Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. chuyển đôi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đối với dự án đâu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai và pháp luật có liên quan ”

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ- -CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định về thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuê dự kiến nhập khâu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bố sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định về khai thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: “c) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế “,

Căn cứ khoản 54 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về xử lý tài sản, hàng hóa có nguôn gôc nhập khâu khi doanh nghiệp chuyển đôi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ các quy định nều trên, trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyền đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, cơ quan hải quan kiêm tra xác định nếu doanh nghiệp sau khi chuyền đôi vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật vẻ đầu tư, pháp luật về thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu, thì doanh nghiệp sau khi chuyên đôi tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản có định của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi.

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyên nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đôi, bộ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cô định đã nhập khẩu miễn thuế trước đây. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyên đổi, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hàng năm theo quy định.

Kể từ thời điểm doanh nghiệp chế xuất chuyên đổi sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khâu theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUÊ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3292/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v kê khai nộp thuê khi chuyên đổi từ DNCX sang DN không hưởng chính sách của DNCX

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)