Công văn 2093/TCHQ-TXNK năm 2023 hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2093/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

04/05/2023

04/05/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2093/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK, thuế GTGT
Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Ken Logistics.
(tầng 11 tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/TCHQ/2023 ngày 16/3/2023 của Công ty TNHH Ken Logistics đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế nhập khẩu cho sản phẩm gia công nước ngoài , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 quy định việc hoàn thuế nhập khẩu:

“1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;….

2. Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

3. Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Căn cứ điểm a4, khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/TT-BTC ngày 1/9/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định : “a4) Người nộp thuế giao hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công lại tại khu phi thuế quan hoặc nước ngoài theo một trong các trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2, a. 3 khoản này được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định này. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này”.

Căn cứ khoản 1 Điều 8, Điều 12, Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 1 Điều 6, Điều 9, Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 9, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu sau đó giao bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuê nước ngoài gia công được miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm được sản xuất từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu giao sản xuất, gia công lại. Sản phẩm thuê sản xuất, gia công tại nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/TT-BTC (được miễn thuế nhập khẩu đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khẩu của sản phẩm gia công nhập khẩu). Sản phẩm gia công nhập khẩu được tiếp tục gia công tại Việt Nam sau đó xuất khẩu ra nước ngoài không thuộc các trường hợp hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13.

Về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ken Logistics biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 2093/TCHQ-TXNK năm 2023 hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (1)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email